Loading color scheme

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมคณะกรรมาธิการด้านการศึกษาของการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 41

Education Commission 15 11 2564

          วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น ฯ กรุงปารีส นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปศธ) ได้กล่าวถ้อยแถลงในคณะกรรมาธิการด้านการศึกษา (Education Commission) ในการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 41  ณ สำนักงานใหญ่ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

          ในการประชุมดังกล่าวปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แสดงท่าทีต่อร่างยุทธศาสตร์ (Medium Term Strategy : 2022-2029) และร่างแผนงานและงบประมาณ (ปี 2022-2023) โดยได้ย้ำความสำคัญของการศึกษา พร้อมทั้งยุทธศาสตร์ของยูเนสโกฉบับใหม่ (Medium-Term Strategy) ความสรุปว่า ประเทศไทยสนับสนุนวิธีการทำงานแบบข้ามสาขางานของยูเนสโก (intersectoral approach) เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้การดำเนินงานสาขาการศึกษาบรรลุเป้าหมายของ Education 2030 ได้เร็วและมีประสิทธิภาพขึ้น

Education Commission1 15 11 2564

          ปศธ. กล่าวต่อว่า ในช่วงแผนงานที่ผ่านมายูเนสโกประสบปัญหากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้การดำเนินการต่างๆ รวมทั้งด้านการศึกษาจึงจำเป็นต้องได้รับการพลิกโฉมใหม่ ดังนั้น ไทยจึงชื่นชม ความพยายามของยูเนสโกในการนำชุมชนทั่วโลกมารวมกันเพื่อต่อสู้กับความท้าทายระดับโลกและทำให้การศึกษาเป็นหัวใจของการฟื้นฟู โดยประเทศไทยเห็นว่าความยืดหยุ่น คุณภาพ และความเท่าเทียมของระบบการศึกษาควรได้รับการเสริมสร้างให้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างยืดหยุ่น และเพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจ SDG4 ที่ดีขึ้น ไทยยังตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและระดับโลก การศึกษาความเป็นพลเมืองเป็นองค์ประกอบสำคัญของการศึกษา ที่มีคุณภาพและตัวขับเคลื่อนหลักของ SDGs ทั้งหมด

Education Commission2 15 11 2564

          นอกจากนี้ ผู้แทนไทยยังได้สนับสนุนให้ยูเนสโกสานต่อการสร้างอาณัติแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary mandate) และความเชี่ยวชาญจากสหสาขาวิชาชีพ (multidisciplinary expertise) เพื่อให้การศึกษาเป็นรากฐานของ SDGs ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ผู้แทนไทยยังได้เรียกร้องให้ดำเนินการเพื่อเพิ่มความสำคัญของนวัตกรรมทางเทคนิคและดิจิทัลในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของความยืดหยุ่นของการเรียนรู้ระบบและจินตนาการใหม่ของอนาคตทางการศึกษา(Future of Education) และการเรียนรู้

Education Commission3 15 11 2564

          ช่วงท้ายของถ้อยแถลง ประเทศไทยได้ขอบคุณที่เปิดตัวรายงาน" Futures of Education" เพื่อช่วยให้ประเทศสมาชิกสามารถพลิกโฉมการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับอนาคตของเรา และหวังว่าจะได้เห็นการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมซึ่งสอดคล้องกับรายงานนี้

          อนึ่ง การประชุมสมัยสามัญของยูเนสโกจัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 9-24 พฤศจิกายน 2564 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และมีผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการต่างๆ โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมาธิการทางการศึกษา

สรุปและเรียบเรียงโดย : รัชนินท์ พงศ์อุดม
สุปราณี คำยวง
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
15 พฤศจิกายน 2564