Loading color scheme

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 44 ผ่านระบบการประชุมทางไกล

seameo3 2 12 2564

          นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) ครั้งที่ 44 (44th SEAMEO High Officials Meeting) ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

seameo 2 12 2564

          ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม และแสดงความชื่นชมสำนักงานเลขาธิการซีมีโอในการจัดการประชุมครั้งนี้ พร้อมทั้งกล่าวถึงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศทั่วโลก ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา ส่งผลให้โรงเรียนปิดการเรียนการสอนและนำเทคโนโลยีทางการศึกษามาประยุกต์ใช้เพื่อให้สามารถ จัดการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในส่วนของประเทศไทย รัฐบาลได้สนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนทางไกล ให้กับนักเรียน โดยใช้แพลตฟอร์มที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน รวมทั้งดำเนินการอย่างเร่งด่วน ในการจัดเตรียมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ครอบคลุมนักเรียนและครูทั่วประเทศ ในขณะเดียวกัน ได้ให้ความสำคัญกับการให้นักเรียนสามารถกลับมาเรียนที่โรงเรียนได้อย่างปกติ เพื่อส่งเสริมการเรียนร่วม และลดจำนวนของเด็กตกหล่นนอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การปรับเปลี่ยนหลักสูตร เป็นหลักสูตรที่พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับครู เป็นสิ่งที่ประเทศสมาชิก ซีมีโอควรให้ความสำคัญในลำดับแรก เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน การลดช่องว่างทักษะด้านดิจิทัล และการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน โดยรัฐมนตรีฯ เชื่อมั่นว่าสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ และศูนย์/เครือข่ายระดับภูมิภาคของซีมีโอจะสามารถให้การสนับสนุนประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการศึกษา โดยจัดทำนโยบาย การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการและความท้าทายแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ให้สอดรับกับสถานการณ์ในอนาคตที่ไม่อาจคาดการณ์ได้

seameo1 2 12 2564

          ในระหว่างการประชุมเต็มคณะ (Plenary Session) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานภายใต้ประเด็นสำคัญด้านการศึกษาของซีมีโอ 7 ประเด็น ในช่วงการฟื้นฟูหลังวิกฤตโควิด-19 ได้แก่ 1) การส่งเสริมการจัดการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย 2) การจัดการอุปสรรค ในการเข้าถึงการศึกษา 3) การเตรียมความพร้อมการศึกษาเพื่อเผชิญกับสภาวะฉุกเฉิน 4) การส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา 5) การปฏิรูประบบการพัฒนาครู 6) การเสริมสร้างความร่วมมือ ด้านการอุดมศึกษาและการวิจัย และ 7) การพัฒนา หลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 อาทิ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านระบบดาวเทียมทั้ง DLTV และ DLIT การจัดทำสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา การเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านทักษะ coding ทักษะดิจิทัล และทักษะภาษาอังกฤษ การบูรณาการสะเต็มศึกษาในการจัดการเรียนรู้ การจัดหลักสูตรในรูปแบบ Thai MOOC โครงการ Talent Mobility และการดำเนิน ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษาในทุกระดับ เป็นต้น

          สำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากกว่า 140 คน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเจ้าหน้าที่อาวุโสระดับสูงจากประเทศสมาชิกซีมีโอ 11 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม (ยกเว้นเมียนมา และติมอร์-เลสเต) ผู้แทนประเทศสมาชิกสมทบ หน่วยงานที่เป็นสมาชิกสมทบ ผู้แทนศูนย์/เครือข่ายระดับภูมิภาคของซีมีโอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ รวมทั้งหุ้นส่วนความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เพื่อพัฒนาการศึกษา และกำหนดแนวทางในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อพัฒนาการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อ่านสรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 44

สรุป/เรียบเรียง – เบญจพร มรรยาทอ่อน
กุสุมา นวพันธุ์พิมล
กลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1 ธันวาคม 2564