Loading color scheme

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหารือความร่วมมือกับทูตจีน

MOE CHI 19 1 2565

          เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565เวลา 14.00 น. ณ กระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้พบหารือกับนายหาน จื้อเฉียง (Mr. Han Zhiqiang) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและคณะ ที่ได้เดินทางมาเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ พร้อมทั้งหารือความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทย-จีน โดยมีนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมการหารือ

MOE CHI2 19 1 2565

          ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนฯ และขอบคุณฝ่ายจีนที่ให้การสนับสนุนการศึกษาของไทยมาอย่างใกล้ชิดจำนวนหลายโครงการและกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การจัดส่งครูอาสาสมัครจีนมาปฏิบัติการสอนภาษาจีนในสถานศึกษาของไทยเป็นประจำทุกปี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้ครูอาสาสมัครจีนไม่สามารถเดินทางมาประเทศไทยได้ จึงหวังว่าหากฝ่ายจีนสามารถสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาจีนรูปแบบออนไลน์ จะทำให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาไทยได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการประสงค์ให้นักเรียนนักศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาของไทยเข้าสู่ระบบการฝึกงานในสถานประกอบการและบริษัทจีนที่เข้ามาลงทุนในไทย เพื่อเพิ่มพูนความรู้และฝึกประสบการณ์ทำงานในสถานที่จริง รวมทั้งการเชื่อมโยงสถาบันอาชีวศึกษาของไทยและจีนเพื่อการถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ พร้อมนี้ ได้ขอบคุณรัฐบาลจีนที่ได้สนับสนุนทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศจีนให้แก่นักเรียนนักศึกษาไทยจำนวนมากเป็นประจำทุกปี และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาต่อในต่างประเทศที่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วให้แก่เยาวชนไทย ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการยินดีให้ความร่วมมือกับฝ่ายจีนอย่างเต็มที่สำหรับการดำเนินความร่วมมือในทุกด้าน

MOE CHI3 19 1 2565

          เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนฯ กล่าวขอบคุณและกล่าวถึงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนที่ประสบความสำเร็จในทุกด้าน ซึ่งด้านการศึกษาถือเป็นพื้นฐานของการกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศที่นับว่ามีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว โดยที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมือต่อกันที่สำคัญ อาทิ โครงการส่งครูอาสาสมัครจีนมาสอนในประเทศไทยซึ่งฝ่ายจีนจะให้การสนับสนุนครูชาวจีนให้เดินทางมายังประเทศไทยทันทีภายหลังสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติ การจัดการแข่งขัน “สะพานสู่ภาษาจีน” ที่ฝ่ายไทยและจีนได้ร่วมกันจัดการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวมทั้งอุดมศึกษา และมีผู้ได้รับรางวัลจากประเทศไทยเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ตั้งแต่มีสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้นักศึกษาไทยยังไม่สามารถเดินทางกลับไปศึกษาต่อที่จีนได้ โดยฝ่ายจีนได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้วและคาดว่านักศึกษาไทยจะสามารถเดินทางกลับเข้าไปศึกษาต่อในประเทศจีนได้ในไม่ช้านี้ รวมทั้ง ขอเชิญชวนให้นักศึกษาไทยเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน และยินดีให้การสนับสนุนทุนการศึกษาให้มากขึ้นและต่อเนื่อง สำหรับความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา ฝ่ายจีนยินดีให้ความร่วมมือและจะประสานงานกับบริษัทจีนที่เข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมที่จังหวัดระยองกว่า 160 แห่ง เพื่อพิจารณารับนักเรียนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาเข้าไปฝึกประสบการณ์ทำงาน รวมทั้ง ยินดีแนะนำสถาบันอาชีวศึกษาของจีนเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้แก่สถาบันอาชีวศึกษาของไทยอีกด้วย ทั้งนี้ ประสงค์เรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางเยือนประเทศจีนเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ตลอดจนเยี่ยมชมสถานศึกษาของจีน หากสถานการณ์เอื้ออำนวยและสะดวกต่อการเดินทางระหว่างประเทศในโอกาสต่อไป

MOE CHI4 19 1 2565

สรุปและเรียบเรียง : กนกวรรณ แกว่นถิ่นภู
จิตรลดา จันทร์แหยม
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
เครดิตภาพ : สำนักงานรัฐมนตรี
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
19 มกราคม 2565