Loading color scheme

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซม ครั้งที่ 2

ASEM 14 1 2564

          กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซม ครั้งที่ 2 (ASEM Education Senior Officials’ Meeting: SOM2) ระหว่างวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30 – 18.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ในรูปแบบทางไกลผ่านโปรแกรม Microsoft Team ถ่ายทอดการประชุมจากห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีผู้เข้าร่วม การประชุมระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าจากประเทศสมาชิกอาเซม จำนวน 51 ประเทศ รวมทั้งผู้แทนสหภาพยุโรป (European Union) อาเซียน (ASEAN Secretariat) และภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาของ อาเซม ประมาณ 150 คน พิธีเปิดการประชุมในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30 น. โดยมีศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวต้อนรับ และนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเปิดการประชุม หลังจากนั้น นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านความร่วมมือด้านต่างประเทศ ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการในการทำหน้าที่ประธานการประชุม

ASEM1 14 1 2564

          นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวเปิดการประชุมผ่านการบันทึกวิดีทัศน์ โดยได้ขอบคุณผู้เข้าร่วมการประชุม เจ้าหน้าที่จากสำนักเลขาธิการด้านการศึกษาของอาเซม (ASEM Education Secretariat – AES) ที่ได้ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งต่อการจัดประชุมฯ ครั้งนี้ รวมถึงกล่าวขอบคุณ ดร. ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาเพื่อช่วยจุดประกายความคิดในการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาของอาเซมในอนาคต การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของอาเซม (ASEM Education Strategy 2030) และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาของอาเซม (ASEM Education Pan 2030) โดยประเทศไทยสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของอาเซม 4 ประการ ได้แก่ การประกันคุณภาพและการรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา (Quality Assurance and Recognition) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในการศึกษา (Engaging Business and Industry in Education) การเคลื่อนที่อย่างสมดุล(Balanced Mobility) และการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษาด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา (Lifelong Learning and Technical and Vocational Education and Training) นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม และเสมอภาคที่สอดคล้องเป้าหมายที่ 4 ด้านการศึกษาของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยประเทศไทยยินดีที่จะร่วมมือกับอาเซมในการขับเคลื่อนสู่การบรรลุเป้าหมายดังกล่าวให้บรรลุผล

ASEM3 14 1 2564

          ปลัดกระทรวงศึกษาธิการยังได้กล่าวถึงความสำคัญของถ้อยแถลงของประธาน (Chair’s Statement) ในระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำเอเชีย-ยุโรปครั้งที่ 12 ที่กล่าวถึงความสำคัญต่อการเสริมสร้างความร่วมมือแบบพหุภาคี และกติกาสากลตามกฎหมายระหว่างประเทศภายใต้สหประชาชาติ โดยประเทศสมาชิกเอเชียและยุโรปจะต้องร่วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับทุกคนตามข้อผูกพันสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งยังควรต้องเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษา และการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคอุตสาหกรรมในการร่วมจัดการศึกษาด้านเทคนิค และอาชีวศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับแรงงาน นอกจากนี้ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีมีความสำคัญต่อการส่งเสริมความร่วมมือของอาเซมในการจัดการศึกษาข้ามพรมแดนเพื่อพัฒนาทักษะของพลเมือง สู่ตลาดแรงงานของทั้งสองทวีป รวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กรอบคุณวุฒิ และการรับรองทักษะ การส่งเสริมระบบการศึกษาและการฝึกอบรมที่เข้มแข็ง การเพิ่มผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ และการเชื่อมโยงประชาชนของเอเชีย-ยุโรป และการเสริมสร้างพลังของพลเมือง ทุกคนให้ได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นเพื่อสร้างโลกแห่งอนาคตที่ดีกว่าสำหรับทุกคน

ASEM2 14 1 2564

          อนึ่ง ภายหลังการประชุม SOM2 จะเป็นการประชุมรัฐมนตรีศึกษาเอเชีย - ยุโรป ครั้งที่ 8 (ASEM Education Ministers’ Meeting: ASEMME8) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30 – 18.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ผ่านการประชุมรูปแบบทางไกล มีผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นระดับรัฐมนตรีศึกษาหรือเทียบเท่าจากประเทศสมาชิกอาเซมประเทศทั้งเอเชียและยุโรป โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุม ASEMME8 และการประชุม SOM2 และ ASEMME8 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากจาก AES ในการส่งผู้แทนเข้าร่วมจัดการประชุมที่ประเทศไทยด้วย

ASEM4 14 1 2564

สรุปและเรียบเรียง : หงษ์ฟ้า วีระนพรัตน์
รัชนินท์ พงศ์อุดม
สุปราณี คำยวง
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
14 ธันวาคม 2564