Loading color scheme

การบริหารจัดการภาครัฐ

 

การบริหารจัดการภาครัฐ
- นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
:พ.ศ. 2566
:พ.ศ. 2565
:พ.ศ. 2564
 
- รายงานลักษณะสำคัญขององค์การของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
:พ.ศ. 2566
:พ.ศ. 2565
:พ.ศ. 2564
 
- แผนการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับองค์การที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
- แผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
- แผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
 
- แผนบริหารจัดการผลกระทบเชิงลบต่อสังคมของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ