Loading color scheme

ติดต่อเรา

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

อาคารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อาคาร 5)

ถ.ราชดำเนินนอก ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร. 02 628 5646 , 02 281 0565

E-mail: saraban_bic@moe.go.th

 
RTEmagicC_map_jpg

 

1

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2

อาคารราชวัลลภ

3

สำนักบริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริมศึกษาเอกชน

*4

อาคารรัชมังคลาภิเษก (ศูนย์เอกสารนานาชาติ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ชั้น 3)

5

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

*6

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อาคาร สพฐ. 5) (ที่ตั้งสำนักงาน ชั้น 1)

7

อาคารเสมารักษ์

8

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(อาคาร 1-3)

9

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(อาคาร 4)

10

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

11

สระน้ำ