Loading color scheme

การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง สป.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำเข็มที่ระลึก เสมาคุณูปการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- พ.ศ. 2566
- พ.ศ. 2565
- พ.ศ. 2564
 
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง สป. ประจำปี
- พ.ศ. 2566
- พ.ศ. 2565
- พ.ศ. 2564
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สต.สป.
- พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
- พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (เมษายน 2565 - กันยายน 2566)
 
 
- พ.ศ. 2564
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สต.สป. ประจำปี
- งบประมาณ พ.ศ. 2566
- งบประมาณ พ.ศ. 2565
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
- 2566
- 2565
 
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ OD พ.ศ. 2566
เล่มรายงานสรุปโครงการ OD2566_12-15ก.ค.2566
รายงานประจำปีงบประมาณ_2566
ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทาง
Dos-Donts-สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
คู่มือการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 1579
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต2566
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต2567
สถิติการรับเรื่องร้องเรียนสายด่วนการศึกษา 2566
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ2567
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ 13 ธ.ค. 66