Loading color scheme

ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศ วันที่ปรับปรุง
กิจกรรมพัฒนาองค์การ  
Q&A ถาม - ตอบ / ช่องทางการร้องเรียน  
แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2565  
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
   

ชุดความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ พ.ศ. 2564 – 2570 จำนวน 2 ชุดความรู้ ดังนี้
1. อุทยานเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 (นางเลิ้ง) https://www.facebook.com/watch/?v=222826183330671
2. สารคดีจิตอาสา EP.1 ตอน จุดเริ่มต้นโครงการจิตอาสาพระราชทาน https://www.facebook.com/watch/?v=466160084857844

15 มี.ค. 2565
- รายงานผลการดำเนินงานโครงการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาในภูมิภาคของประเทศไทยภายใต้ประเด็นสำคัญของอาเซียน 4 พ.ย. 2564

ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

1.สถิติผลประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก สต.สป. (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน)
2.ข้อมูลผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ระดับสำนัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3
.ข้อมูลบุคคลสำคัญของต่างประเทศเข้าพบเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ
4.สรุปสถิติข้อมูลการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) บันทึกความตกลง/ความร่วมมือด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

20 ก.ค. 2564

- รวมไฟล์คู่มือการเขียนโครงการ

3 พ.ย. 2563
- รวมแผนเผชิญเหตุของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 3 พ.ย. 2563
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563 22 พ.ค. 2563
- คู่มือการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน  26 มี.ค. 2562
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ  4 เม.ย. 2562
- ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ.2548 8 ก.ค. 2562
- กฏหมายอาญาฉบับใหม่แห่งสารธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เกี่ยวกับการฟอกเงิน การก่อการร้าย การค้ามนุษย์ และการละเมิดสิทธิมนุษยชน  1 พ.ย. 2562

- ข้อมูลทุนการศึกษาที่อยู่ในความดูแลของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
- ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Japanese Government : MEXT (Monbukagakusho) Scholarship 2019

12 ก.ค. 2561

- โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน

ข้อมูลสารสนเทศโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
1.ข้อมูลสารสนเทศบริหารติดตามนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ รุ่นที่ 1 – 4
2.ข้อมูลนักเรียนทุน (ปัจจุบันอยู่ระหว่างรับทุน)
3.ข้อมูลประเทศและสาขาวิชา
4.ข้อมูลการประกอบอาชีพ
5.ข้อมูลจำแนกสถานะ ภูมิภาค และจังหวัด

12 ก.ค. 2561
- สรุปรายชื่อผลการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ประชุมระดับชาติ พ.ศ. 2544 - 2564 12 ก.ค. 2561
- สรุปข่าวความเคลื่อนไหว ของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 12 ก.ค. 2561
- คำกล่าว / สุนทรพจน์ทั้งหมด ของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ 12 ก.ค. 2561
- บทความแปลทั้งหมดของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ 12 ก.ค. 2561

- รายชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ไทย-อังกฤษ) ตามสายงาน ประเภทและระดับตำแหน่ง

- รายชื่อตำแหน่งข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ Title of MOE’s Government Officials

12 ก.ค. 2561
- รายชื่อประเทศ/ดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา
  และสามารถขอ Visa on Arrival สาหรับการเข้าราชอาณาจักร
15 ส.ค. 2561
- ประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา 15 ส.ค. 2561

 

ฐานข้อมูลสารสนเทศห้องสมุด วันที่ปรับปรุง
ผลการสำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 10 สิงหาคม 2561
ระเบียบการใช้บริการห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาติ 10 สิงหาคม 2561
สถิติผู้ใช้บริการ  
สถิติผู้ใช้บริการ ประจำปี 2561  
สถิติผู้ใช้บริการ ประจำปี 2562  
มกราคม 2563  
กุมภาพันธ์ 2563  
มีนาคม 2563  
เมษายน 2563  
พฤษภาคม 2563  
มิถุนายน 2563  
กรกฎาคม 2563  
สิงหาคม 2563  
กันยายน 2563  
สถิติการยืม - คืนหนังสือ  
สถิติการยืม-คืนหนังสือ ประจำปี 2561  
สถิติการยืม-คืนหนังสือ ประจำปี 2562  
มกราคม 2563  
กุมภาพันธ์ 2563  
มีนาคม 2563 ปิดใช้บริการห้องสมุดเนื่องจากโควิด - 19
เมษายน 2563 ปิดใช้บริการห้องสมุดเนื่องจากโควิด - 19
พฤษภาคม 2563 ปิดใช้บริการห้องสมุดเนื่องจากโควิด - 19
มิถุนายน 2563  
กรกฎาคม 2563  
สิงหาคม 2563  
กันยายน 2563  
ตุลาคม 2563  
ข้อมูลทะเบียนหนังสือ เอกสารที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ 10 สิงหาคม 2561
ข้อมูลสมาชิก (ระบบปิด) 10 สิงหาคม 2561

 

องค์กรระหว่างประเทศ
องค์การยูเนสโก เอเปค อาเซียน
ซีมีโอ    
ความร่วมมือทวิภาคี
อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป
เอเชีย แอฟฟริกา ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้