Loading color scheme

Q&A

 

วิธีการสอบถาม
1. คลิกเครื่องหมาย N messenger
2. กดส่งข้อความ
3. พิมพ์คำถาม
4. กด Enter
5. รอการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คำถามที่พบบ่อย

ถาม สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ใด?

ตอบ อาคารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อาคาร 5)
        ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
        โทร. 02 628 5646-9, 02 281 0565
        โทรสาร 02 281 0953
        แผนที่ คลิก

ถาม  เวลาเปิดและปิดของสำนักงาน?
ตอบ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. เปิดทำการในวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น.

ถาม  สามารถติดต่อสอบถามบริการต่าง ๆ ของสำนักงานได้ที่ช่องทางใด?
ตอบ ติดต่อสอบถามได้ทาง

Website คลิก
Facebook คลิก
Twitter คลิก
Youtube คลิก
ข้อมูลการติดต่อ

ถาม  สามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับทุนการศึกษา/ทุนฝึกอบรมที่มีการประกาศผ่านทางสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้ที่ช่องทางใด?
ตอบ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. มีภารกิจในการประสานงานด้านการต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน โดยสามารถสืบค้นข้อมูลทุนการศึกษา/ทุนฝึกอบรมต่าง ๆ จากตารางสรุปข้อมูลทุนต่าง ๆ ที่อยู่ในความดูแลของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. และที่เว็บไซต์สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. หัวข้อ “ข่าวทุน"