Loading color scheme

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้าง สต 2565

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารภายในจาก 7 กลุ่มงาน เป็น 6 กลุ่มงานดังนี้

1. กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานความร่วมมือด้านการศึกษากับองค์การระหว่างประเทศ และหน่วยงานชำนาญพิเศษของสหประชาชาติ เช่น องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ธนาคารโลก และธนาคารเพื่อการพัฒนาอื่น ๆ ตลอดจนงานขององค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริม ดำเนินการ และพัฒนาความร่วมมือกับองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ รวมถึงการดำเนินงานความร่วมมือด้านการศึกษาภายใต้กรอบเอเปค อาเซม สหภาพยุโรป และ การเปิดเสรีทางการศึกษาภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก

2. กลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค

มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานกับองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านการศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือซีมีโอ และสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน รวมถึงความร่วมมือกับสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ สำนักเลขาธิการอาเซียน และประเทศสมาชิกซีมีโอ อาเซียน อาเซียนบวกสาม เอเชียตะวันออก และคู่เจรจา ต่าง ๆ ตลอดจนศูนย์/เครือข่ายภายใต้องค์การซีมีโอ และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยการดำเนินงาน ผ่านกรอบการประชุมระดับนโยบาย คือ ระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโส จนถึงความร่วมมือทางวิชาการ และการสร้างเครือข่ายระหว่างกันในทุกระดับ นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินงาน ภายใต้กรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคอื่นๆ ได้แก่  กรอบความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle : IMT-GT) และกรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Great Mekong Sub-region: GMS) เช่น ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) ความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น (Mekong – Japan) ความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับจีน (Mekong – Lancang) ความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับเกาหลี (Mekong – Republic of Korea) และความร่วมมือข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (Lower Mekong Initiative : LMI) เป็นต้น

3. กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษาในระดับทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ เอเชียกลาง ตะวันออกกลาง แอฟริกา และลาตินอเมริกา โดยแสวงหาและดำเนินความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดี และความเท่าเทียมกันระหว่างประเทศ ประสานการจัดเข้าพบหารือ และการดำเนินการ ด้านสารัตถะและพิธีการทูตในโอกาสที่ผู้แทนจากต่างประเทศเข้าพบผู้บริหารระดับสูง ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลท่าทีแนวโน้มของประเทศคู่เจรจา เสนอแนะ และกำหนดประเด็นและท่าทีของไทยในการเข้าร่วมเจรจาทวิภาคี จัดทำความตกลงระหว่างประเทศด้านการศึกษา ติดตามและผลักดันการดำเนินงานตามข้อตกลงหรือผลการเจรจา จัดประชุมคณะทำงานภายใต้ข้อตกลง ส่งเสริมและสนับสนุนด้านทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการและบุคลากรทางการศึกษาของไทย สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาของประเทศที่ต้องการความร่วมมือจากรัฐบาลไทย ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนนโยบายความมั่นคงและการแก้ไขปัญหาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษาในระดับทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ยุโรป อเมริกาเหนือ และแปซิฟิก โดยแสวงหาและดำเนินความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีและความเท่าเทียมกันระหว่างประเทศ ประสานการจัดเข้าพบหารือ และการดำเนินการด้านสารัตถะและพิธีการทูตในโอกาสที่ผู้แทนจากต่างประเทศเข้าพบผู้บริหารระดับสูง ศึกษา วิเคราะห์ และประสานงานกับประเทศคู่เจรจาในรูปแบบต่างๆ เสนอแนะ และกำหนดประเด็นและท่าทีของไทยในการเข้าร่วมเจรจาทวิภาคี จัดทำความตกลงระหว่างประเทศด้านการศึกษา และผลักดันการดำเนินงานตามข้อตกลง จัดประชุมคณะทำงานภายใต้ข้อตกลง ส่งเสริมและสนับสนุนด้านทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาภาษาต่างประเทศและทักษะด้านอื่นๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและแนวโน้มของสังคมโลก
4. กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ

หน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารวิชาการเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาเว็ปไซต์สำนัก จัดทำ/ดูแลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกลางด้านการต่างประเทศที่เกี่ยวกับการศึกษา จัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือด้านต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการกับหน่วยงาน ด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้อง งานแปลเอกสารวิชาการที่เกี่ยวกับความร่วมมือกับต่างประเทศ ด้านการศึกษา งานผลิตเอกสาร และสิ่งพิมพ์เผยแพร่ในลักษณะสิ่งพิมพ์และเอกสารออนไลน์ งานจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ร่วมกับองค์กร หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ งานดูแลระบบคอมพิวเตอร์และซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในสำนักงาน รวมถึงงานบริการห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาติ และศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

5. กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างประเทศ

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และทิศทางความร่วมมือกับต่างประเทศ ทั้งด้านพหุภาคีและทวิภาคี งานวิจัย จัดทำยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษากับต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายรัฐบาลในด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ งานจัดตั้งงบประมาณของหน่วยงาน และสำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทยประจำยูเนสโก ณ กรุงปารีส รวมทั้งงบประมาณด้านต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ การจัดทำ คำรับรองการปฏิบัติราชการ การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ งานติดตาม ประเมินผล การรายงานผลการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงาน และการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และงานโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

6. กลุ่มบริหารงานต่างประเทศ

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานบริหารการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีด้านต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ การจัดสรรเงินอุดหนุนกิจการด้านต่างประเทศตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ประสานการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทยประจำยูเนสโก ติดตามและวางแผนบำรุงรักษาสำนักงานองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ จัดการต้อนรับและอำนวยความสะดวกตามพิธีการต้อนรับและรับรองแก่คณะผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศและชาวต่างประเทศ ที่เป็นแขกของรัฐบาล และผู้ที่มาร่วมประชุม งานบริหารทุนรัฐบาลผ่านสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สนับสนุนการจัดประชุมทั้งระดับชาติระดับภูมิภาคและนานาชาติ รวมทั้งงานธุรการ งานบุคลากร งานข้าราชการ ลาไปต่างประเทศ งานสารบรรณ พัสดุครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ งานอำนวยความสะดวกผู้บริหารและข้าราชการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และงานเลขานุการผู้อำนวยการสำนักฯ