Loading color scheme

Public Speaking

สรุปรายชื่อผลการแข่งขันตั้งแต่ปี 2554 - 2566 (DOWNLOAD)

npsc 28 3 2566

          เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 ณ ห้องมณฑาทิพย์ 3 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ที่ปรึกษาพิเศษด้านความร่วมมือกับต่างประเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2566 รอบชิงชนะเลิศ (National Public Speaking Competition 2023) หัวข้อ “You don’t get a second chance to make a first impression.” โดยได้รับเกียรติจาก นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวปาฐกถาพิเศษ และ ดร.ฉวิวรรณ ปูรานิธี นายกสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์การแข่งขันฯ

N npsc1 28 3 2566

          ในโอกาสนี้ นางสาวดุริยาได้กล่าวถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษในประเทศไทย เนื่องจากภาษาอังกฤษถือเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันและมีความสำคัญต่ออนาคตของเยาวชนรุ่นใหม่ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริมการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษด้วยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งนอกจากการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์แล้ว ยังมีการแข่งขันกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ การแข่งขันแสดงละครภาษาอังกฤษอีกด้วย เห็นได้ว่าไม่เพียงทักษะการพูดภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งจะสามารถช่วยกระตุ้นทักษะการคิดได้อีกด้วย นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งนับเป็นส่วนสำคัญในการช่วยให้คนรุ่นใหม่ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

N npsc2 28 3 2566

          นายสนั่น อังอุบลกุล ได้กล่าวถึงบทบาทและความสำคัญของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งทั้งในทางธุรกิจและทางการทูต การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมในรูปแบบหนึ่ง เมื่อมีความเข้าใจทั้งภาษาและวัฒนธรรมก็จะสามารถติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติได้สำเร็จและขยายองค์ความรู้ได้ต่อไปอย่างไร้ขีดจำกัด ถึงแม้ว่าหลักการออกเสียงภาษาอังกฤษมีความแตกต่างจากภาษาไทยอย่างมากและเป็นอุปสรรคต่อชาวไทยนั้น อย่างไรก็ตามนักเรียนและนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันนี้ได้แสดงให้เห็นว่าเยาวชนรุ่นใหม่สามารถก้าวข้ามอุปสรรคดังกล่าวได้ด้วยความใฝ่เรียนรู้ ความกล้าหาญ และความพยายาม รวมทั้งมีความพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นประชากรโลกด้วยทักษะในการแสดงแนวคิดของตนเป็นภาษาอังกฤษ

N npsc3 28 3 2566

N npsc4 28 3 2566

N npsc9 28 3 2566

N npsc10 28 3 2566

          การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติได้มีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) The English-Speaking Union Association (Thailand) โดย ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี ประธานสมาคมฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา 23 ปี ซึ่งในการแข่งขันฯ จะคัดเลือกเยาวชน จำนวน 1 คน ที่มีอายุระหว่าง 16-20 ปี และมีความรู้ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเป็นเลิศ รวมถึงมีทักษะการสื่อสารในที่ชุมชนได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง เป็นผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ (International Public Speaking Competition - IPSC) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

N npsc5 28 3 2566

N npsc6 28 3 2566

สำหรับผลการแข่งขันฯ ระดับชาติ ประจำปี 2566 รอบชิงชนะเลิศ มีดังนี้
ผู้ชนะเลิศ  นายศิษฐิภัฏ สิริพัฒน์ธนภณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองชนะเลิศลำดับที่ 1 นางสาวเวอร์จีเนีย โอลิเวอร์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
รองชนะเลิศลำดับที่ 2 นางสาวแพรวอินกานต์ พงษ์พัชราธรเทพ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 

           ทั้งนี้ ผู้ชนะเลิศได้รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ และเงินสนับสนุนการศึกษาจากสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) รวมถึงจะเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2566 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

N npsc7 28 3 2566

N npsc8 28 3 2566

****************************************************************

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2565 รอบชิงชนะเลิศ
ในหัวข้อ “Our real choices are made without us realising it.”

NPSC6 4 4 2565

NPSC5 4 4 2565

          ดร. อ่องจิต เมธยะประภาส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้แทนนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวปาฐกถาพิเศษและเป็นประธานเปิดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2565 รอบชิงชนะเลิศ หัวข้อ “Our real choices are made without us realising it.” เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 ณ ห้องพิมานแมน โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โดยมี ดร. ฉวิวรรณ ปูรานิธี นายกสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) ซึ่งเพิ่งเข้ารับตำแหน่งใหม่ในปีนี้ กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์การแข่งขันฯ รวมถึงมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ พร้อมด้วย ดร. ลาลีวรรณ กาญจนจารี ประธานสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) ร่วมมอบรางวัลแก่รองชนะเลิศลำดับที่ 1 และ 2

NPSC8 4 4 2565

          ในโอกาสนี้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาที่ทั่วถึงและครอบคลุมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ประชาชนไทยในการก้าวเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชากรโลก รวมถึงเพื่อรองรับการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21 ซึ่งการจะก้าวสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21 และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยทักษะที่สำคัญ 2 ประการ คือ ทักษะด้านการรู้ดิจิทัลและทักษะภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษนั้นถือเป็นภาษาที่ปัจจุบันนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะภาษาสากลที่มีการใช้ติดต่อสื่อสารกันอยู่ทั่วโลก ในตลาดแรงงานของประเทศไทยเองนั้นก็มีความต้องการแรงงานที่มีทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และในช่วงท้ายได้เน้นย้ำถึงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมการพูดภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทยซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและทักษะการคิดเชิงวิพากษ์แก่เยาวชนไทยอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

          การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติได้มีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา 22 ปีแล้ว โดยในการแข่งขันฯ จะคัดเลือกเยาวชน จำนวน 1 คน ที่มีอายุระหว่าง 16-20 ปี และมีความรู้ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเป็นเลิศ รวมถึงมีทักษะการสื่อสารในที่ชุมชนได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง เป็นผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ (International Public Speaking Competition - IPSC) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยสำหรับการแข่งขันฯ ระดับชาติ ประจำปี 2565 รอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 มีผลการแข่งขันฯ ดังนี้

NPSC2 4 4 2565

ผู้ชนะเลิศ

นายภัทรกร ทวีสิทธิกุลลาภ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

รองชนะเลิศลำดับที่ 1

นางสาวณิชารัศม์ พรธัญประสิทธิ์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

รองชนะเลิศลำดับที่ 2

นางสาวฐิตารีย์ วิทยถาวรวงศ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

NPSC1 4 4 2565

          ทั้งนี้ ผู้ชนะเลิศได้รับโล่รางวัลประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถและเงินสนับสนุนการศึกษาจากสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) รวมถึงจะเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงไม่คลี่คลาย

NPSC0 4 4 2565

***********************************************************************

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2564 รอบชิงชนะเลิศ

ในหัวข้อ “The world is bigger and smaller than it’s ever been.

NPSC 22 3 2564

1NPSC1 22 3 2564

NPSC7 22 3 2564

          นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2564 รอบชิงชนะเลิศ หัวข้อ “The world is bigger and smaller than it’s ever been.” เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 ณ ห้อง Jubilee Ballroom (ชั้น 11) โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ โดยมี ดร. ลาลีวรรณ กาญจนจารี นายกสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฯ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวปาฐกถาพิเศษ พร้อมทั้งนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกล่าวโอวาทและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศลำดับที่ 1 และ 2

NPSC2 22 3 2564

          ในโอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) โดยกระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนผู้บริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย์และนักเรียน/นักศึกษา ตระหนักรู้ถึงความสำคัญและความจำเป็นของการพูดภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารแนวคิดที่มีตรรกะอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมการเรียนการสอนและการใช้ภาษาอังกฤษของครู/อาจารย์และนักเรียน/นักศึกษา จึงได้ร่วมกับสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติขึ้น ซึ่งในปี 2564 นี้ เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดการแข่งขันในรอบคัดเลือกโดยใช้รูปแบบออนไลน์ขึ้นเป็นครั้งแรก อย่างไรก็ตามก็มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันในรอบคัดเลือกเป็นจำนวนสูงกว่าในปีที่ผ่านมามาก นับเป็นนิมิตหมายอันดีที่แสดงถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการแข่งขันให้เข้ากับวิถี New Normal นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการและสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) จะยังคงร่วมมือในการปรับปรุงและพัฒนาการแข่งขันในปีต่อ ๆ ให้ดียิ่งขึ้น

NPSC3 22 3 2564

          นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวปาฐกถาเกี่ยวกับโลกที่ทำไมปัจจุบันถึงใหญ่ขึ้นและเล็กลงกว่าในอดีตที่ผ่านมา โดยกล่าวถึงในมุมที่ใหญ่ขึ้นเกี่ยวกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวมากขึ้นทำให้ปัจจุบันมีมูลค่าสูงถึง 90 ล้านล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเทียบกับ 20 ปีที่แล้วมีมูลค่าเพียง 34 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือแม้กระทั่งขนาดจำนวนประชากร การขยายตัวของตลาดที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งตลาดรถยนต์ อาหาร อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ แต่ในมุมที่เล็กลงก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่ย่อโลกลงมาอยู่ในมือถือ ที่ไม่ใช่ในทางกายภาพแต่เป็นศักยภาพที่ทำได้ รวมไปถึงเรื่องของระบบการเดินทางและขนส่งที่ใช้เวลาน้อยลง มีการกล่าวถึงยุทธศาสตร์ one belt and one road ซึ่งเชื่อมโยงอาเซียนเข้ากับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคทั้งทางบกและทางทะเล ทำให้กลายเป็นยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญในภูมิภาค มีการเชื่อมโยงระหว่างประชาชน ช่วยกระชับความร่วมมือทั้งด้านการศึกษา วัฒนธรรม และเศรษฐกิจระหว่างกัน หรือแม้กระทั่งเรื่องของอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วมากขึ้นสามารถสร้างโอกาสในการหลายด้าน ยกตัวอย่างในช่วงของการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 ก่อให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจ e-commerce ที่มีมูลค่ามหาศาล ทำให้เกิดการแข่งขันกันมากขึ้น เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเด็กรุ่นใหม่ควรจะต้องมีการปรับตัวให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการศึกษาจึงถือเป็นหัวใจสำคัญโดยเฉพาะภาษาที่เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร เชื่อมโยงความคิดและถ่ายทอดความคิด ที่นำไปสู่การสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับเยาวชน

NPSC4 22 3 2564

NPSC5 22 3 2564

            การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติได้มีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา 21 ปี โดยในการแข่งขันฯ จะคัดเลือกเยาวชน จำนวน 1 คน ที่มีอายุระหว่าง 16-20 ปี และมีความรู้ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเป็นเลิศ รวมถึงมีทักษะการสื่อสารในที่ชุมชนได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง เป็นผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ (International Public Speaking Competition - IPSC) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยการแข่งขันระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 นี้ จะจัดการแข่งขันในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

NPSC8 22 3 2564

npsc9 8 3 2564.psd

          สำหรับการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2564 รอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้ ผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่รางวัลประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถและเงินสนับสนุนการศึกษาจากสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) รวมถึงจะเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 10-14 พฤษภาคม 2564 โดยมีผลการแข่งขันฯ ดังนี้

NPSC6 22 3 2564

ผู้ชนะเลิศ  นางสาวอมินตา เพิ่มพูนวิวัฒน์  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 
รองชนะเลิศลำดับที่ 1  นางสาวทยิดา ชัยกิจอุราใจ  โรงเรียนประชาคมนานาชาติ 
รองชนะเลิศลำดับที่ 2 นางสาวณิชชา ลิวีรากร โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่

*****************************************************************

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2563 รอบชิงชนะเลิศ

ipsc 28 11 2563

          นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขัน กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2563 รอบชิงชนะเลิศ หัวข้อ “Think globally, act locally.” เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง Jubilee Ballroom (ชั้น 11) โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ โดยมีท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฯ และ ดร. ลาลีวรรณ กาญจนจารี นายกสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันฯ พร้อมทั้งนายกรณ์ จาติกวณิช ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อสร้างและเพิ่มโอกาสของเด็กไทยในการประกอบอาชีพและมีงานทำ

ipsc2 28 11 2563

          ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) โดยกระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นความสำคัญในการกระตุ้น ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย์และนักเรียน/นักศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาในทุกสังกัด ตระหนักรู้ ถึงความสำคัญและความจำเป็นของการพูดภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารแนวคิดที่มีตรรกะอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาในประเด็นการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 จึงได้ร่วมกับสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติขึ้น

ipsc1 28 11 2563

          การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติได้มีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา 19 ปีแล้ว โดยในการแข่งขันฯ จะคัดเลือกเยาวชน จำนวน 1 คน ที่มีอายุระหว่าง 16-20 ปี และมีความรู้ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเป็นเลิศ รวมถึงมีทักษะการสื่อสารในที่ชุมชนได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง เป็นผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ (International Public Speaking Competition - IPSC) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร แต่สำหรับในปี 2563 นี้ เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้มีการเลื่อนการจัดการแข่งขัน ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

ipsc3 28 11 2563

          อนึ่ง การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2563 รอบชิงชนะเลิศนี้ ได้ปรับเปลี่ยนรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศเป็นรับโล่รางวัลประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถและเงินสนับสนุนการศึกษาจากสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) โดยมีผลการแข่งขันฯ ดังนี้

 ผู้ชนะเลิศ       นางสาวศิรินธร์ จิตคล่องทรัพย์     
    โรงเรียนไทยคริสเตียน     
 รองชนะเลิศลำดับที่ 1    นางสาวสุชาดา เจริญกิตติธรรม  โรงเรียนสตรีภูเก็ต
 รองชนะเลิศลำดับที่ 2  นางสาวนีนนารา ฉัตรพรรณรังสี  โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
28 พฤศจิกายน 2563

 **************************************************

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2562 รอบชิงชนะเลิศ
ในหัวข้อ “A lie has speed, but truth has endurance.”

pbs1 1 4 2562          กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2562 ณ ห้อง Jubilee Ballroom ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ในปีนี้ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ร่วมกับสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) [ESU Thailand] จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ รอบชิงชนะเลิศ (2019 National Public Speaking Competition) ในหัวข้อ “A lie has speed, but truth has endurance.” เพื่อคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบรองชนะเลิศ ให้เหลือเพียง 1 คน เพื่อไปเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยผลการแข่งขันเป็นดังนี้

ผู้ชนะเลิศ ได้แก่

นางสาวพริบพันดาว เหล่าเจริญพรกุล
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

           รองชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้แก่          

นายสมิทธ์ โชโลส
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

รองชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้แก่

นายสุขสดชื่น สุขสมจิตร
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

          ทั้งนี้ นักเรียนที่เป็นผู้ชนะเลิศจะเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกล่าว สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ประจำปี 2019 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2562 (รองชนะเลิศลำดับที่ 1 และ 2 จะเป็นผู้แทนสำรองตามลำดับในกรณีที่ผู้ชนะเลิศติดภารกิจอื่นหรือไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมได้) โดยสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) จะรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศของนักเรียนที่เป็นผู้แทนประเทศไทยดังกล่าว ผลการแข่งขัน

pbs2 1 4 2562

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1 เมษายน 2562

**************************************************************************

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2561 รอบชิงชนะเลิศ

ในหัวข้อ Great artists have no country.”

PBS2 5 4 2561          กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2561 ณ ห้องกมลทิพย์ 3 โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ในปีนี้ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ร่วมกับสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) [ESU Thailand] จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ รอบชิงชนะเลิศ (2018 National Public Speaking Competition) ในหัวข้อ “Great artists have no country.” เพื่อคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบรองชนะเลิศ ให้เหลือเพียง 1 คน เพื่อไปเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยผลการแข่งขันเป็นดังนี้

ผู้ชนะเลิศ ได้แก่

นายธนดล ตันติวิท
โรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต

รองชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้แก่

นางสาวบุญญวาสน์ มันตานนท์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้แก่

นางสาวอภิชญา วิวัฒน์ภัทรกุล
โรงเรียนสาธิตบางนา

          ทั้งนี้ นักเรียนที่เป็นผู้ชนะเลิศจะเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกล่าว สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ประจำปี 2018 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 14 – 18 พฤษภาคม 2561 (รองชนะเลิศลำดับที่ 1 และ 2 จะเป็นผู้แทนสำรองตามลำดับในกรณีที่ผู้ชนะเลิศติดภารกิจอื่นหรือไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมได้) โดยสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) จะรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศของนักเรียนที่เป็นผู้แทนประเทศไทยดังกล่าว ผลการแข่งขันPBS1 5 4 2561

*****************************************************


การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2560 รอบชิงชนะเลิศ

ในหัวข้อ To define is to limit.”

ipsc8 2017

          กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2560 ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ในปีนี้ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ร่วมกับสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) [ESU Thailand] จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ รอบชิงชนะเลิศ (2017 National Public Speaking Competition) ในหัวข้อ To define is to limit.” เพื่อคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบรองชนะเลิศ ให้เหลือเพียง 1 คน เพื่อไปเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยผลการแข่งขันเป็นดังนี้

ผู้ชนะเลิศ ได้แก่

นางสาวรีเบ็คก้า แอนน์ พรีน
โรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต

รองชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้แก่

นางสาวอภิชญา วิวัฒน์ภัทรกุล
โรงเรียนสาธิตบางนา

รองชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้แก่

นางสาวธีริศรา พืชสิงห์
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

          ทั้งนี้ นักเรียนที่เป็นผู้ชนะเลิศจะเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกล่าว สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ประจำปี 2017 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 8 – 12 พฤษภาคม 2560 (รองชนะเลิศลำดับที่ 1 และ 2 จะเป็นผู้แทนสำรองตามลำดับในกรณีที่ผู้ชนะเลิศติดภารกิจอื่นหรือไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมได้) โดยสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) จะรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศของนักเรียนที่เป็นผู้แทนประเทศไทยดังกล่าว
ipsc7 2017
ipsc5 2013
  **************************************************

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2559 รอบชิงชนะเลิศ
ในหัวข้อ “The most common way people give up their power is by thinking they don’t have any”

publicspeaking final 11 3 2559

กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษว่าเป็นภาษาสากลและเป็นสื่อกลาง ในการเรียนรู้และการสื่อสารระดับนานาชาติ ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการ ศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน จึงได้ให้ความสำคัญแก่ภาษาอังกฤษเพราะเป็นภาษากลางของอาเซียน เพราะหากคนไทยไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะไม่สามารถรับประโยชน์จากการเป็นพลเมืองอาเซียนได้ เพราะบัณฑิตไทยในอนาคตจะต้องแข่งขันกับแรงงานอาเซียนเกือบ 600 ล้านคน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้รณรงค์ให้คนไทยสามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ร่วมมือกับสมาคมพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) หรือ ESU Thailand จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ สำหรับนักเรียน/นักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 16 - 20 ปี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา 15 ปีแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีทักษะการสื่อสารภาษา อังกฤษในที่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ผู้ชนะเลิศการแข่งขันจะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการ แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ณ สหราชอาณาจักร ในราวเดือนพฤษภาคมของทุกปี
    ในปีนี้ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ร่วมกับสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) [ESU Thailand] จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ รอบชิงชนะเลิศ (2016 National Public Speaking Competition) ในหัวข้อ “The most common way people give up their power is by thinking they don’t have any” เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ บอลรูม โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร เพื่อคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบรองชนะเลิศ ให้เหลือเพียง 1 คน เพื่อไปเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยผลการแข่งขันเป็นดังนี้

1. ผู้ชนะเลิศ ได้แก่
นางสาวพิมพ์พลอย ริเกอร์
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
2. รองชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้แก่
นางสาวอภิชญา วิวัฒน์ภัทรกุล
โรงเรียนสาธิตบางนา
3. รองชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้แก่
นายพร้อม พุทธิศรี
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

          ทั้งนี้ นักเรียนที่เป็นผู้ชนะเลิศจะเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกล่าว สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ประจำปี 2016 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 9 – 13 พฤษภาคม 2559 (รองชนะเลิศลำดับที่ 1 และ 2 จะเป็นผู้แทนสำรองตามลำดับในกรณีที่ผู้ชนะเลิศติดภารกิจอื่นหรือไม่สามารถ เดินทางเข้าร่วมได้) โดยสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) จะรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศของนักเรียนที่เป็นผู้แทนประเทศไทยดังกล่าวpublic speaking Results 1 11 3 2559 public speaking Results 2 11 3 2559 public speaking Results 3 11 3 2559

 ++ ผลคะแนนการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ รอบชิงชนะเลิศ Click..

**************************************************

 การจัดการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2558

publicspeaking 2015 13 3 2558

          กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2558 ณ ห้องกมลทิพย์ บอลรูม โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา

          โดยในรอบชิงชนะเลิศมีผู้เข้าแข่งขัน จำนวน 12 ราย สำหรับ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวฐิตารีย์ ลภนะพันธุ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายนันท์ธนิก ตันติวัสดาการ จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นางสาวธัญชนก นิพพานนท์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันใน ระดับนานาชาติ ในระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2558 ณ สหราชอาณาจักร

publicspeaking 2015 2 13 3 2558 horz

          ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย)จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ของนักเรียน/นักศึกษา ที่มีอายุระหว่าง 16-20 ปี มาตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน โดยผู้ที่ชนะเลิศจะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้แทนประเทศไทย ไปร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาตินานาชาติ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ในราวเดือนพฤษภาคมของทุกปี ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเชื่อมั่นว่าผู้เข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษา อังกฤษระดับชาติ โดยเฉพาะผู้ชนะเลิศการแข่งขัน จะได้รับความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง และสามารถสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยในอนาคต เอกสารแนบ คลิก..

***************************************

การจัดการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ

ipsc4 2013

          กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนหน่วยงานองค์กรหลักได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ร่วมกับสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย)[The English-Speaking Union Association : ESU]จัดให้มีการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ สำหรับนักเรียน-นักศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา และ ระดับอุดมศึกษา ที่มีอายุระหว่าง 16 – 20 ปี อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ทั้งนี้ เพื่อคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษาจำนวน 1 – 2 คน ที่มีความสามารถโดดเด่นในการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษให้เป็นผู้แทน ประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ในระดับนานาชาติ ณ ประเทศอังกฤษ โดยสมาคมฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปแข่งขันและร่วมกิจกรรมที่ประเทศ อังกฤษ และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับการคัดเลือกนัก เรียนไปร่วมการแข่งขัน ซึ่งในแต่ละปีสมาคมการพูดภาษาอังกฤษแห่งประเทศอังกฤษจะกำหนดหัวข้อที่จะใช้ แข่งขันแตกต่างกันไป

ipsc3 2013

รูปแบบการแข่งขันฯ ระดับชาติ

              กระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ที่มาจากการเสนอชื่อจากหน่วยงานองค์กรหลักเพื่อปฏิบัติหน้าที่คัดเลือกนัก เรียน-นักศึกษา ให้เป็นผู้แทนประเทศไทย ไปเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติที่ประเทศอังกฤษ โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนในการคัดเลือกเหมือนกับการแข่งขันที่ประเทศอังกฤษ แบ่งการคัดเลือกออกเป็น 2 รอบ

1. รอบรองชนะเลิศ จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้รับความร่วมมือหน่วยงานองค์กรหลัก ในการเสนอชื่อนักเรียน-นักศึกษา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฯ ในรอบรองชนะเลิศ

2. รอบชิงชนะเลิศ จัดโดยสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) ณ สถานที่ที่สมาคมฯ จัดเตรียมไว้เพื่อเพื่อคัดเลือกนักเรียน-นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบ รองชนะเลิศให้เหลือเพียง จำนวน 1 คน เพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติ ณ ประเทศอังกฤษในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี

3. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

              จากการดำเนินงานร่วมกันของกระทรวงศึกษาธิการ องค์กรหลักที่เกี่ยวข้อง และสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) รวมถึงเครือข่ายองค์กรอื่น เช่น British Council ปรากฏผลความสำเร็จในการดำเนินงานในการแข่งขันระดับนานาชาติที่ประเทศอังกฤษ ดังนี้

              - ปี พ.ศ. 2551 น.ส.กัญญาณัฐ ปิติเจริญ โรงเรียนนานาชาติเอกมัย ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะเลิศการแข่งขันอันดับ 2

              - ปี พ.ศ. 2544 นางสาวอรนภา ช่วยประสิทธิ์ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ (1 ใน 4 คน)

              - ปี พ.ศ. 2545 นางสาวถนอมวงศ์ ภูริสัตย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ (1 ใน 8 คน)

ipsc2 2013

          กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษว่าเป็นภาษาสากลและเป็นสื่อกลาง ในการเรียนรู้และการสื่อสารระดับนานาชาติ ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้าน การศึกษาเพื่อบรรลุการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ.2558 จึงได้ให้ความสำคัญแก่ภาษาอังกฤษเพราะเป็นภาษากลางของอาเซียน หากคนไทยไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพจะไม่ สามารถรับประโยชน์จากการเป็นพลเมืองอาเซียนเพราะบัณฑิตไทยในอนาคตจะต้องแข่ง ขันกับแรงงานอาเซียนเกือบ 600 ล้านคน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้รณรงค์ให้คนไทยสามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้ร่วมมือกับสมาคมพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) หรือ ESU Thailand จัดการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา 10 ปีแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีทักษะการสื่อสารภาษา อังกฤษในที่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันจะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยไปเข้า ร่วมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในราวเดือนพฤษภาคม ของทุกปี


          สำหรับปี 2557 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาคนไทยให้มีความรู้ความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษ มีศักยภาพเพียงพอไปทำงานในต่างประเทศได้ และการเตรียมคนไทยให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงได้จัดทำโครงการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน ในสี่ภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อกระตุ้นให้โรงเรียน ครู และนักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาในทุกสังกัดเกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ ผ่านการปฏิบัติจริงตามหลักกติกาสากล โดยใช้เกณฑ์การตัดสินของ The English Speaking Union ประเทศอังกฤษ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทย และต่างประเทศ จากภาครัฐ และเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นผู้พิจารณาตัดสิน และให้ความรู้ในการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ผู้ชนะเลิศในการแข่งขันฯ จะได้เป็นผู้แทนประเทศไทยไปร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ ชุมชนในระดับนานาชาติ ปี 2558 ณ ประเทศอังกฤษต่อไป

ipsc 2013

****************************