Loading color scheme

พิธีเปิดโครงการอบรมภาษาจีนสำหรับบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

CLEC Bangkok 29 12 2564

          เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมภาษาจีนสำหรับบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายหวัง ฮุ่ยชาง ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ สำนักงานกรุงเทพฯ (CLEC, Bangkok) พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมพิธีผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM

CLEC Bangkok1 29 12 2564

          ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวแสดงความยินดีกับบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทุกคนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โดยในปีงบประมาณ 2565 มีบุคลากร จำนวนทั้งสิ้น 37 คน เข้ารับการอบรมในสองหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสำหรับผู้มีพื้นฐานและผู้ไม่มีพื้นฐานความรู้ซึ่งมีกำหนดการอบรมตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2565 พร้อมนี้ได้กล่าวขอบคุณศูนย์ CLEC, Bangkok และรัฐบาลจีนที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินความร่วมมือด้านการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย โดยเฉพาะการจัดส่งครูอาสาสมัครจีนมาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของไทยจำนวนกว่าหนึ่งพันคนเป็นประจำทุกปี รวมถึงการจัดฝึกอบรมภาษาจีนให้แก่บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2563 และในปีนี้ รวมจำนวน 2 รุ่น ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะได้รับความรู้และพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อการสื่อสารหรือการทำงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นการสร้างทัศนคติและความเข้าใจอันดีในระดับประชาชนเพื่อนำไปสู่การกระชับการดำเนินความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีของไทยและจีนผ่านการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม

CLEC Bangkok2 29 12 2564

          ผู้อำนวยการศูนย์ CLEC, Bangkok กล่าวแสดงความขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการที่ได้จัดพิธีเปิดโครงการอบรมภาษาจีนในครั้งนี้ รวมถึงการดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษาโดยเฉพาะด้านการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย โดยที่ผ่านมารัฐบาลจีนได้ให้การสนับสนุนในหลายด้านทั้งในช่วงสถานการณ์ปกติและช่วงโรคโควิด-19 ระบาด อาทิ การจัดส่งครูอาสาสมัครจีน การจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ภาษาจีนและการมอบทุนศึกษาต่อสำหรับครูสอนภาษาจีนชาวไทย รวมถึงการจัดแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน (สะพานสู่ภาษาจีน) สำหรับนักเรียนและนักศึกษาของไทย เป็นต้น โดยประเทศไทยถือเป็นประเทศที่ฝ่ายจีนได้ให้ความสำคัญในการดำเนินความร่วมมือและการสนับสนุนด้านการเรียนการสอนภาษาจีนเป็นลำดับต้นและมากกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค รวมทั้งมีการเจริญสัมพันธไมตรีที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน สำหรับการฝึกอบรมภาษาจีนให้แก่บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการในรุ่นที่ 1 เมื่อปี 2563 ได้ประสบความสำเร็จเรียบร้อยและได้รับคำชื่นชมจากผู้อำนวยการใหญ่ประจำศูนย์ CLEC ณ กรุงปักกิ่ง อีกทั้งยังให้การสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือเพื่อจัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องในรุ่นที่ 2 ในครั้งนี้ โดยภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมที่ประเทศไทย ฝ่ายจีนจะมีการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าอบรมที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเดินทางไปต่อยอดความรู้ภาษาจีนและการสัมผัสประสบการณ์และวัฒนธรรม ณ ประเทศจีน ในช่วงระยะเวลาที่สถานการณ์เอื้ออำนวยต่อการเดินทางระหว่างประเทศในโอกาสต่อไป

สรุปและเรียบเรียง : กนกวรรณ แกว่นถิ่นภู
จิตรลดา จันทร์แหยม
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 29 ธันวาคม 2564