Loading color scheme

ไทยส่งเสริมบทบาทของยูเนสโกเพื่อบรรลุเป้าหมาย SDG4

SDG4 9 4 2565

          เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 17.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นกรุงปารีส ดร. สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก ครั้งที่ 214 ณ องค์การยูเนสโกสำนักงานใหญ่ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมคณะกรรมาธิการด้านโครงการและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Programme and External Relations Commission) ในวาระ SDG4 – Education 2030 : Global/Regional Coordination and support โดยกล่าวว่าประเทศไทยมีความ ชื่นชมที่ยูเนสโกมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในฐานะเป็นองค์การหลักในการประสานและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 4 (SDG4) รวมถึงข้อริเริ่มในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างการดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการระดับสูงเพื่อขับเคลื่อน SDG4 กับกลไกระดับโลกอื่นๆ นอกจากนี้ ยังได้ย้ำว่างานภาคการศึกษาไม่ควรดำเนินการโดยลำพัง แต่ควรจะประสานความร่วมมือกับ ภาคส่วนอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้การบรรลุเป้าหมาย SDG4 ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมด้านการศึกษาของภาคส่วนต่างๆ จึงมีความจำเป็น โดยเฉพาะบทบาทของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ประเทศไทยจึงชื่นชมการปรับกลไกใหม่ว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระดับโลกที่เน้นการสร้างเครือข่ายเยาวชน โดยเชื่อมั่นว่าเครือข่ายดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงความคิดเห็นเพื่อกำหนดนโยบายการศึกษาระดับโลกที่ตอบสนองต่อความต้องการด้านศักยภาพและทักษะในอนาคต

          ดร.สุภัทรฯ ยังได้กล่าวถึงการประชุมสุดยอดว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา หรือ Transformation Education Summit ซึ่งจะจัดขึ้นในปีนี้ที่นิวยอร์กว่า เป็นโอกาสที่ดีของยูเนสโกที่จะนำเสนอเรื่องอนาคตของการศึกษา (Futures of Education) และสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งในระดับโลก ทั้งนี้ ไทยพร้อมสนับสนุนบทบาทของยูเนสโกเต็มที่ในการเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดดังกล่าวซึ่งจะมีการประชุมก่อน (pre-meeting) ในเดือนมิถุนายน 2565

สรุป / เรียบเรียง : รัชนินท์  พงศ์อุดม
สุปราณี  คำยวง
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
9 เมษายน 2565