Loading color scheme

สต.รวมใจ “ประพฤติปฏิบัติตามคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”

สต. รวมใจรวมใจ ประพฤติปฏิบัติตามคำถวายสัต

          เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. นายสมทรง งามวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัดร่วมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ภายใต้กิจกรรม “ประพฤติปฏิบัติตามคำถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนและวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 130 ปี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย และ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ด้วยระบบ ZOOM โดยน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชการที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10 หลักธรรม หลักทำ ตามรอยพระยุคลบาท 10 ประการ ได้แก่

ข้อ 1 ทำงานอย่างผู้รู้จริง และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
ข้อ 2 มีความอดทน มุ่งมั่น ยึดธรรมะและความถูกต้อง
ข้อ 3 มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เรียบง่าย และประหยัด
ข้อ 4 มุ่งประโยชน์คนส่วนใหญ่เป็นหลัก
ข้อ 5 รับฟังความเห็นของผู้อื่น และเครารพความคิดที่แตกต่าง
ข้อ 6 มีความตั้งใจและขยันหมั่นเพียร
ข้อ 7 มีความสุจริตและความกตัญญู
ข้อ 8 พึ่งตนเอง ส่งเสริมคนดีและคนเก่ง
ข้อ 9 รักประชาชน
ข้อ 10 การเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน

และค่านิยมสร้างสรรค์ 5 ประการ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐถือปฏิบัติ ได้แก่
ข้อ 1 กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง
ข้อ 2 ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ
ข้อ 3 โปร่งใส ตรวจสอบได้
ข้อ 4 ไม่เลือกปฏิบัติ
ข้อ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

          เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานมีจิตสำนึกและเกิดความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

สรุปและเรียบเรียง : รุจาภา ทานวัน
จิรัฏฐ์ แสนดี
คณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ พ.ศ. 2564 - 2570
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
27 เมษายน 2565