Loading color scheme

ปลัด ศธ. กล่าวในพิธีเปิดการสัมมนาออนไลน์ “Level Up the Learning. What Finland has to offer?”

Level Up the Learning 2 5 2565

          เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น. นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวผ่านวิดีทัศน์ในพิธีเปิดการสัมมนาออนไลน์ “Level Up the Learning. What Finland has to offer?” ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการศึกษาของฟินแลนด์ และโอกาสในการศึกษาต่อที่ฟินแลนด์ให้แก่ผู้แทนสถานศึกษา นักการศึกษา ครู และนักเรียนของไทย

Level Up the Learning1 2 5 2565

          ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงความสำคัญของการศึกษาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การศึกษาแบบดั้งเดิมและการศึกษาแบบเดียวสำหรับทุกคนไม่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 กระทรวงศึกษาธิการจึงมุ่งมั่นที่จะจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มีความยืดหยุ่น และตอบสนองต่อโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงพลิกผันอย่างรวดเร็ว อีกทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาครูในด้านเทคนิคการสอนและการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ ฟินแลนด์เป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียมให้แก่ผู้เรียนทุกคน โดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้เชิงปรากฏการณ์ที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบสหวิทยาการ เพื่อเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตและรับมือกับสถานการณ์ของโลกได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น จึงเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมการสัมมนาในวันนี้จะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากผู้ประกอบการด้านการศึกษาของฟินแลนด์และนักเรียนเก่าฟินแลนด์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษา และต่อยอดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

Level Up the Learning2 2 5 2565

สรุปและเรียบเรียง : กุณฑิกา พัชรชานนท์
จิตรลดา จันทร์แหยม
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
29 เมษายน 2565