Loading color scheme

ความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานเลขาธิการองค์การซีมีโอในการลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วและหนองคาย ภายใต้ SEAMEO Border Schools Quality Inclusive Education Project

SEAMEO Border1 5 8 2565

          ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้ผู้แทนสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วร่วมกับคณะของสำนักงานเลขาธิการองค์การซีมีโอและสำนักศึกษาธิการภาค 9 เพื่อติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อการเรียนการสอน ภายใต้โครงการ SEAMEO Border Schools Quality Inclusive Education Project เมื่อวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2565

SEAMEO Border2 5 8 2565

1. โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด
- คอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพและอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้งในห้อง Computer Lab ตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน
- ติดตั้ง Smart TV เพื่อใช้ในการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์และการประชุมทางไกล
- ติดตั้งชั้นวางหนังสือพร้อมหนังสือภายในห้องสมุดของโรงเรียน

SEAMEO Border3 5 8 2565

2. โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด
- คอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพและอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้งในห้อง Computer Lab ตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน
- ติดตั้ง Smart TV เพื่อใช้ในการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์และการประชุมทางไกล
- ติดตั้งชั้นวางหนังสือพร้อมหนังสือภายในห้องสมุดของโรงเรียน

SEAMEO Border4 5 8 2565

3 โรงเรียนบ้านคลองหว้า ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ
- คอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพและอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้งในห้อง Computer Lab ตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน

SEAMEO Border5 5 8 2565

SEAMEO Border6 5 8 2565

          ในส่วนภารกิจที่จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 8 -9 กรกฎาคม 2565 นายสมทรง งามวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. พร้อมด้วยนายกฤษฎ์ชัย สมสมาน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการสื่อสาร สำนักงานเลขาธิการองค์การซีมีโอ ได้นำกล้องจุลทรรศน์ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อุปกรณ์สื่อวิทยาศาสตร์ด้านสะเต็มศึกษา อุปกรณ์กีฬา เกมส์ cardboard หนังสือสื่อการสอนต่างๆ มอบให้กับโรงเรียน ปากสวยพิทยาคม อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย อันเป็นไปตามโครงการที่ได้ดำเนินการในประเทศไทยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 โดยมีนางอนงค์ คำแสงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ดร.กานนท์ แสนเภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย และนายวีระศักดิ์ มาตย์นอก ผู้อำนวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม พร้อมคณะครู อาจารย์ นักเรียนให้การต้อนรับ

SEAMEO Border7 5 8 2565

          โอกาสนี้นายสมทรง งามวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้กล่าวถึงความร่วมมือที่มีกันมาอย่างยาวนานระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ สำหรับโครงการคุณภาพการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนชายแดนนี้เกิดขึ้นภายใต้ 7 ประเด็นสำคัญซีมีโอด้านการศึกษา เรื่อง “การจัดการอุปสรรคในการเข้าถึงการศึกษา” จุดประสงค์เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนในด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และอุปกรณ์กีฬา แก่โรงเรียนชายแดนและจัดการอบรมให้กับครู โดยร่วมมือกับศูนย์ระดับภูมิภาคทั้ง 26 แห่งของซีมีโอ อันสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาและยกระดับการศึกษาแก่โรงเรียนชายขอบภูมิภาคต่างๆ ที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน

          ทั้งนี้ได้มีการสาธิตการบัดกรีและเชื่อมวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขั้นพื้นฐาน และทดสอบการใช้กล้องจุลทรรศน์ ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยดร.กฤษชัย สมสมาน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการสื่อสาร สำนักงานเลขาธิการองค์การซีมีโอ

SEAMEO Border8 5 8 2565

          โครงการ SEAMEO Border Schools Quality Inclusive Education Project ภายใต้ SEAMEO CARES Project เป็นโครงการที่องค์การซีมีโอได้ริเริ่มขึ้นเพื่อตอบสนองตอบต่อประเด็นสำคัญของซีมีโอด้านการศึกษา เรื่อง “การจัดการอุปสรรคในการเข้าถึงการศึกษา” มุ่งเน้นการให้ความสำคัญต่อการพัฒนา ด้านการเรียนการสอนของครู การส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาทั้งในด้านการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต การจัดหาสื่อ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้สำหรับครูและนักเรียนของโรงเรียนในพื้นที่ชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ของประเทศไทย โดยมีรูปแบบการให้การสนับสนุนและความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเกษตร การอาชีวศึกษา การพัฒนาทักษะครู การใช้เทคโนโลยี การพัฒนาสื่อการสอน และการเรียนการสอนแบบยืดหยุ่น (flexible learning) การน้อมนำหลักปรัชญาของรัชกาลที่ 9 เป็นต้นแบบของการพัฒนา โดยร่วมมือกับศูนย์ระดับภูมิภาคขององค์การซีมีโอทั้ง 26 ศูนย์ ที่มีความชำนาญในสาขาต่าง ๆ ที่พร้อมจะให้การสนับสนุน ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2563 โดยสำนักงานเลขาธิการองค์การซีมีโอได้ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมและความต้องการของสถานศึกษาในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัดตาก พื้นที่ชายแดนไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย และต่อมาในปี 2564 ได้สำรวจพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสระแก้ว โดยได้รับทราบปัญหา และความต้องการของสถานศึกษาในพื้นที่ ได้แก่ การขาดแคลนอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน และการพัฒนาครู เป็นต้น

SEAMEO Border9 5 8 2565

          ในระยะต่อไปกระทรวงศึกษาธิการ จะร่วมกับสำนักงานเลขาธิการองค์การซีมีโอสำรวจความต้องการ ของสถานศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ชายแดนไทย-มาเลเซียเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการต่อไป

ข้อมูล : พงศกร รุทระวณิช
กุสุมา นวพันธ์พิมล
กลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
22 กรกฎาคม 2565