Loading color scheme

การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงานและโครงการของซีมีโอสำหรับคณะผู้แทนทางการทูต (Diplomatic Briefing on SEAMEO’s Plans and Programmes)

Diplomatic Briefing on SEAMEO1 5 8 2565

          ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้ นายสมทรง งามวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. เป็นผู้แทนในการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงานและโครงการของซีมีโอสำหรับคณะผู้แทนทาง การทูต (Diplomatic Briefing on SEAMEO’s Plans and Programmes) เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรม อวานี สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

Diplomatic Briefing on SEAMEO2 5 8 2565

          โดยได้กล่าวขอบคุณถึงความพยายามของสำนักงานเลขาธิการซีมีโอในการจัดงานนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ ในการพัฒนาทุนมนุษย์อย่างยั่งยืน และแสดงถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยและสำนักงานเลขาธิการซีมีโอในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและเข้าถึงในภูมิภาค การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนผ่านความร่วมมือในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม โดยมีคณะทูตานุทูตเป็นสะพานเชื่อมโยงในการสร้างความร่วมมือในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และพันธมิตรทางทหาร เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันผ่านความสัมพันธ์ทางการทูตร่วมกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคส่วนต่าง ๆ
การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ผู้เข้าร่วมงานจากสถานเอกอัครราชทูตต่าง ๆ ในประเทศไทย ศูนย์และเครือข่ายระดับภูมิภาคของซีมีโอ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่าง ๆ กว่า 60 คน โดยมีจุดประสงค์ เพื่อนำเสนอผลงานโครงการและกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จที่ผ่านมา รวมถึงที่จะจัดขึ้นในอนาคตเพื่อสร้าง การรับรู้และขยายความร่วมมือกับภาคส่วนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การกระชับความสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในภูมิภาค ทั้งนี้ เอกสารสำคัญ 3 ฉบับ ที่ได้เสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบ ได้แก่

1) แผนยุทธศาสตร์ของซีมีโอ ปี 2564-2573 (SEAMEO Strategic Plan 2021–2030)
2) แผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการของซีมีโอ ปี 2564-2568 (SEAMEO Integrated Operations Plan 2021–2025)
3) แผนยุทธศาสตร์การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปี 2564-2568 (Southeast Asia Primary Learning Metrics (SEA-PLM) Strategic Plan 2021-2025)

Diplomatic Briefing on SEAMEO3 5 8 2565

          นอกจากนี้ ยังมีการรายงานถึงประเด็นสำคัญและโครงการ Flagship ในสาขาต่าง ๆ ของศูนย์และเครือข่ายระดับภูมิภาคของซีมีโอทั้ง 26 แห่ง ซึ่งแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านพัฒนาการศึกษา 2) ด้านวิทยาศาสตร์ เวชศาสตร์เขตร้อน สุขอนามัยและสาธารณสุข เกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม 3) ด้านวัฒนธรรม โบราณคดี และประวัติศาสตร์ ทั้งที่เป็นโครงการที่ได้จัดทำแล้วและโครงการที่จะทำต่อไปในอนาคต โดยสอดคล้องกับประเด็นสำคัญด้านการศึกษาของซีมีโอ 7 ประเด็น ได้แก่ 1) การส่งเสริมการจัดการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย 2) การจัดการอุปสรรคในการเข้าถึงการศึกษา 3) การเตรียมความพร้อมการศึกษาเพื่อเผชิญกับสภาวะฉุกเฉิน 4) การส่งเสริมการศึกษาด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา 5) การปฏิรูประบบการพัฒนาครู 6) การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาและการวิจัย และ 7) การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ASEAN Secretariat, UNICEF East Asia and Pacific Regional Office (EAPRO), UNESCO Asia-Pacific Regional Bureau for Education และ ราชอาณาจักรโมร็อกโกด้วย

Diplomatic Briefing on SEAMEO4 5 8 2565

ข้อมูล : พงศกร รุทระวณิช
กุสุมา นวพันธ์พิมล
กลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
22 กรกฎาคม 2565