Loading color scheme

การประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย-ลาว ครั้งที่ 24

th la1 31 8 2565

          เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2565 ณ เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ร่วมเป็นคณะผู้แทนไทยเข้าประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย - ลาว ครั้งที่ 24 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และหารือปัญหา อุปสรรค รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานภายใต้แผนความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาไทย-ลาว ระยะ 3 ปี ฉบับใหม่ (ปี 2566-2568)

th la2 31 8 2565

          ในการนี้ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการได้รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และยืนยัน ความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับ สปป.ลาว ภายใต้แผนความร่วมมือทางวิชาการ และภายใต้กรอบภายใต้บันทึกความตกลง (MOU) ไทย-ลาว ที่ได้ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ โครงการภายใต้แผนความร่วมมือทางวิชาการไทย-ลาว มี 6 แผนงาน 19 โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 7 โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 12 โครงการ โดยจะอยู่ในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้ประสานการดำเนินงานต่อไป

th la3 31 8 2565

          สำหรับผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาของ สปป.ลาวที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ นางทองแสง สมจันทะวง ตำแหน่ง รองหัวหน้ากรมความร่วมมือกับต่างประเทศ และนางลัดตะนา ขันทะวง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนความร่วมมือสองฝ่าย กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาแห่ง สปป.ลาว โดยนางทองแสง สมจันทะวง ได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโกของ สปป.ลาวด้วย

th la4 31 8 2565

สรุปและเรียบเรียง : ปาตีฮะห์ ดอเลาะ
จิตรลดา จันทรแหยม
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565