Loading color scheme

หัวหน้าแผนกสำนักงานยูเนสโกแนะนำตัวในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

N unesco 1 11 2565

          เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ผุ้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นผู้แทนในการต้อนรับ Mr. Feng Jing หัวหน้าแผนกวัฒนธรรม (Head of Culture Unit) และ Mr. Joe Hironoko หัวหน้าแผนกด้านการสื่อสารและสารสนเทศ (Head of Communication and Information) จากสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ซึ่งมีความประสงค์ในการขอเข้าพบกับผู้แทนสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ เพื่อแนะนำตัวเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่พร้อมทั้งนำเสนอการดำเนินงานของแผนกที่รับผิดชอบ ในโอกาสนี้ Ms. Rika Yorozu หัวหน้าสำนักงานบริหารและผู้ประสานงานโครงการระดับภูมิภาค ได้ร่วมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานและความร่วมมือด้านการศึกษาและประเด็นอื่น ๆ โดยมีผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังการนำเสนอในครั้งนี้ด้วย

unesco1 1 11 2565

          Ms. Rika Yorozu ได้นำเสนอแนวทางความร่วมมือ Development of Asia-Pacific Transforming Education Programme - APTED เพื่อติดตามการดำเนินงานภายหลังการประชุมรัฐมนตรีการศึกษาภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5-7 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ และการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยการปรับโฉมด้านการศึกษา เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ณ องค์การสหประชาชาติ นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดย APTED เป็นการติดตามการดำเนินงานด้านการศึกษาในภูมิภาค ภายใต้ถ้อยแถลงกรุงเทพฯ 2565 (Bangkok Statement 2022) เพื่อมุ่งสู่การฟื้นฟูการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสำหรับทุกคนและการพลิกโฉมการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

unesco2 1 11 2565

          Mr. Feng Jing นำเสนอการดำเนินโครงการและกิจกรรมภายใต้กรอบงานด้านวัฒนธรรม ได้แก่ การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร การประเมินผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับมรดกโลก การดำเนินงานตามอนุสัญญาต่าง ๆ ทางด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และการส่งเสริมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ เป็นต้น  Mr. Joe Hironoko ได้นำเสนอการดำเนินโครงการและกิจกรรมด้านการสื่อสารและสารสนเทศ ได้แก่ การส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงออกและความปลอดภัยของผู้สื่อข่าว การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาทักษะความสามารถทางดิจิทัล โครงการพัฒนานักข่าวเพื่อการสื่อสารสังคม ภายใต้โครงการนานาชาติด้านการพัฒนาการสื่อสาร (International Programme for the Development of Communication หรือ IPDC) แหล่งทรัพยากรทางการศึกษาแบบเปิด การส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกทางเอกสาร แผนงานความทรงจำแห่งโลก (MOW) กรอบทศวรรษสากลแห่งภาษาพื้นเมือง และโครงการ UNESCO - CODEMAO Africa - Asia Youth Coding Initiative เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้แทนสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติฯ ได้ยืนยันที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของสำนักงานยูเนสโกกรุงเทพต่อไป

สรุปเรียบเรียง : ปริตา จรัลชวนะเพท
จิตรลดา จันทร์แหยม
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1 พฤศจิกายน 2565