Loading color scheme

การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวางแผนและการจัดการศึกษาระหว่างไทยและกัมพูชา

N Thai Cambodia 4 11 2565

          เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลา 13.00-15.00 น. Mr. Nyi Nyi Thaung ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนและจัดการศึกษา สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพ ได้นำคณะข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา ศึกษาดูงานและประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวางแผนและจัดการศึกษา ณ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี Mr. Nham Sinith รองอธิบดีด้านนโยบายและแผนเป็นหัวหน้าคณะ

          ในการนี้ นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวางแผนและการจัดการศึกษาระหว่างไทยและกัมพูชา ในเวลา 13.15 น. ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ หลังจากนั้น นายณัฐฎกิตติ์ กิตติธำรงกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทนสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอนโยบายและการวางแผนด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และ Mr. Onn Sivutha ผู้อำนวยการสำนักงานด้านการวางแผน กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา นำเสนอระบบการศึกษา และการดำเนินงานด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของกัมพูชา ภายหลังการนำเสนอ ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ด้านการวางแผนและการจัดการศึกษา ปัญหาและอุปสรรค และแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละประเทศในการพัฒนาการศึกษา พร้อมกันนี้ คณะศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กระทรวงศึกษาธิการและถ่ายภาพหมู่ร่วมเป็นที่ระลึก ก่อนเดินทางไปศึกษาดูงานและประชุมแลกเปลี่ยนด้านการวางแผนการศึกษา ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาต่อไป

สรุปเรียบเรียง : หงษ์ฟ้า วีระนพรัตน์
จิตรลดา จันทร์แหยม
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1 พฤศจิกายน 2565