Loading color scheme

การเสนอองค์การยูเนสโกประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลอง ในวาระครบรอบ 100 ปี วันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

unesco1 19 1 2565

          เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ระหว่างเวลา 10.30 - 12.00 น. กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโกได้จัดการประชุมหารือเพื่อเตรียมการเสนอองค์การยูเนสโกประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 100 ปี วันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาแห่งสหประชาชาติเป็นประธานการประชุม และนางสาวสุปราณี คำยวง รักษาการผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ในฐานะรองเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติทำหน้าที่เลขานุการชี้แจงในการประชุม โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมการประชุมหารือในครั้งนี้ ได้แก่ พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) ศาสตราจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ นางสาวพจมาลย์ เกียรติธร ผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากร มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

unesco2 19 1 2565

          ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เตรียมการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

          1) การยกร่างข้อมูลเพื่อเสนอพระนามฯ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อมูล เพื่อเสนอพระนามฯ มีหน้าที่ศึกษาการจัดทำข้อมูลและสรุปประเด็นสำคัญในการนำเสนอ รวมถึงกำหนดหัวข้อหลัก (Theme) ในการนำเสนอข้อมูล ซึ่งต้องสอดคล้องกับภารกิจขององค์การสหประชาชาติ และองค์การยูเนสโก ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชน รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ตลอดจนการจัดประชุมระดมสมองโดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน รวมทั้งภาคประชาชนมาให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ เพื่อให้คณะกรรมการยกร่างฯ พิจารณาจัดทำร่างข้อมูลต่อไป

          2) การวางแผนการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ เพื่อรับผิดชอบในด้านการวางแผนจัดการกิจกรรมฯ และจัดทำงบประมาณ ซึ่งต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการจัดทำร่างข้อมูล เนื่องจากต้องเสนอแผนการจัดกิจกรรมฯ ให้องค์การยูเนสโกพิจารณาด้วยเช่นเดียวกัน

สรุป/เรียบเรียง : ปริตา จรัลชวนะเพท
จิตรลดา จันทร์แหยม
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
รายงานโดย : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
9 มกราคม 2566