Loading color scheme

คณะผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

japan teacher 23 2 2566

          นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับ Mr. KURIYAMA Masayuki ผู้อำนวยการบริหารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ซึ่งนำคณะผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นในโครงการนิฮงโกะ พาร์ทเนอร์ รุ่นที่ 10 จำนวน 47 คน เดินทางมาเข้าเยี่ยมคารวะ เนื่องในโอกาสสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ

japan teacher2 23 2 2566

          ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับคณะผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นรุ่นที่ 10 ที่ได้เสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยและกำลังจะเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่นและเจแปนฟาวน์เดชั่นที่ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นให้แก่นักเรียนและครูไทยมาอย่างต่อเนื่องแม้แต่ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งการพัฒนาด้านการศึกษาถือเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศและเชื่อมโยงไปในระดับภูมิภาคให้มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมต่อการแข่งขันในระดับโลก นอกจากนี้ ยังมีความยินดีที่ในปี 2566 เป็นปีแห่งการครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น 136 ปี และครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-อาเซียน ถือเป็นอีกวาระสำคัญในการร่วมกันเฉลิมฉลองเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศ โดยภายหลังการกล่าวให้โอวาท ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ให้เกียรติเป็นประธาน มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นด้วย

japan teacher3 23 2 2566

          อนึ่ง โครงการผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นนิฮงโกะ พาร์ทเนอร์ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและเจแปนฟาวน์เดชั่น จัดส่งผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่น (NP) ซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นที่มีอายุตั้งแต่ 20 – 69 ปี เดินทางมาเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่น ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ทำการสอนร่วมกับครูชาวไทย เป็นคู่สนทนากับนักเรียนในชั้นเรียน รวมถึงสนับสนุนการจัดกิจกรรมและแนะนำวัฒนธรรมญี่ปุ่นนอกชั้นเรียน รวมทั้งยังได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยจากการใช้ชีวิตในท้องถิ่นควบคู่กันไปอีกด้วย ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปี 2566 รวม 10 รุ่น รวมจำนวนผู้ช่วยสอนทั้งหมด 469 คน

japan teacher7 23 2 2566

japan teacher4 23 2 2566

สรุป/เรียบเรียง : กนกวรรณ แกว่นถิ่นภู
ภัสศรี ศิริประภา
กลุ่มงานความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
23 กุมภาพันธ์ 2566