Loading color scheme

การอบรม In-Country Course on Southeast Asia Realistic Mathematics Education ประจำปี 2566 ให้ครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาของไทย โดย SEAMEO QITEP in Mathematics สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผ่านโปรแกรม Zoom

seameo 13 6 2566

          เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวในพิธีเปิดการอบรม In-Country Course ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดยศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ของซีมีโอ (SEAMEO QITEP in Mathematics – ซีมีโอ คีเท็ปด้านคณิตศาสตร์) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในหัวข้อ “Southeast Asia Realistic Mathematics Education (RME)” ระหว่างวันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2566 ผ่านระบบการอบรมทางไกล โปรแกรม Zoom

          ในโอกาสนี้ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวชื่นชมศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้านคณิตศาสตร์ ที่ได้จัด การฝึกอบรมดังกล่าวให้แก่ครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาของไทย โดยหวังว่าผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ จะมีความตั้งใจ และได้รับความรู้เชิงลึกเพื่อนำไปขยายผลให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาต่อไป รวมทั้งสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการอบรมดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในสถานศึกษา ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้ให้กับครูคนอื่น ๆ ด้วย นอกจากนี้ ยังกล่าวให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูที่เข้ารับการอบรม เพื่อให้สามารถก้าวข้ามช่องว่าง ส่งเสริมความเข้าใจข้ามวัฒนธรรม รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายนักการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

seameo1 13 6 2566

          รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากอบรม ไปพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และความรู้ที่จำเป็นสำหรับโลกที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการศึกษาในศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้ขั้นพื้นฐานจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตของเด็ก และสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมในสังคม ซึ่งรวมถึงการได้รับการจ้างงาน ดังนั้น จึงต้องส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะครูให้มีความรู้ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะพื้นฐานด้านการรู้หนังสือ การคำนวณ และทักษะการปรับตัวให้เข้ากับโลก แห่งอนาคต และการเป็นพลเมืองของโลก

seameo2 13 6 2566

          อนึ่ง ศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้านคณิตศาสตร์ได้จัดฝึกอบรม In-Country Course ประจำปี 2566 หัวข้อ “Southeast Asia Realistic Mathematics Education (RME)” ให้แก่ครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาของไทย จำนวน 30 คน จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2566 ผ่านระบบการอบรมทางไกล โปรแกรม Zoom ทั้งนี้ หลักสูตร “Realistic Mathematics Education (RME)” ได้เริ่มนำมาใช้และพัฒนาเป็นครั้งแรกโดยสถาบัน Freudenthal Institute in the Netherlands ซึ่งมีพันธกิจในการปรับปรุงการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วยการวิจัยด้านการศึกษาและการประเมิน โดยหลักสูตร RME จะมุ่งเน้นในเรื่องสำคัญ 2 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และ 2) แนวคิดด้านคณิตศาสตร์ที่ให้ความสำคัญต่อกิจกรรมของมนุษย์ นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ยังได้ออกแบบหลักสูตร RME ที่ยึดตามวัฒนธรรม สภาพธรรมชาติ และลักษณะเฉพาะของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเปิดโอกาสให้ครูได้ทำงานร่วมกันภายใต้ความหลากหลายทางความคิด พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นเรียน

สรุป/เรียบเรียง : เบญจพร มรรยาทอ่อน
กุสุมา นวพันธ์พิมล
กลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค
รายงานโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
13 มิถุนายน 2566