Loading color scheme

การประชุมหารือโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนนานาชาติด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและราชอาณาจักรไทย

korea 25 7 2566

          เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหารือโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนนานาชาติด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและราชอาณาจักรไทย ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนางสาวสุปราณี คำยวง รองผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก นายปานเทพ ลาภเกษร ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือพหุภาคี และนางภัสศรี ศิริประภา ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือทวิภาคี สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. พร้อมทั้ง นางวิสา จรัลชวนะเพท ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ เทศบาลนครภูเก็ต และนางปัญจาภรณ์ โชติแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวเทศบาลนครภูเก็ต ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเจ้าหน้าที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. เข้าร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย

korea1 25 7 2566

          นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวต้อนรับ Ms. Seon Mi Cho ผู้อำนวยการสำนักการศึกษามหานครอินชอน และคณะผู้แทนสาธารณรัฐเกาหลี โดยได้กล่าวแสดงความยินดีที่ไทยและเกาหลีมีความร่วมมือที่แน่นแฟ้น และมีความก้าวหน้าในการพัฒนาการศึกษาร่วมกันของสองประเทศ ซึ่งไทยและเกาหลีมีความสัมพันธ์อันดีมาโดยตลอด Ms. Seon Mi Cho ผู้อำนวยการสำนักการศึกษามหานครอินชอน ได้กล่าวขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการที่ให้การต้อนรับอย่างดีและความร่วมมือที่ดีตลอดมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการหารือในวันนี้จะนำไปสู่ความก้าวหน้าด้านความร่วมมือระหว่างไทยและอินชอนต่อไปผู้เข้าร่วมประชุมได้นำเสนอข้อมูลความร่วมมือดังนี้ (1) นางสาวสุปราณี คำยวง รองผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโกได้นำเสนอเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษา ไทย-เกาหลี โดยได้เน้นย้ำบทบาทของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ในการเป็นหน่วยงานหลักที่ประสานงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยมีหน่วยงานอื่น ๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้การสนับสนุนในการดำเนินโครงการความร่วมมือไปยังระดับสถานศึกษาต่อไป (2) Mr. Sang Soo Woo นักวิจัยการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ได้นำเสนอเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการดำเนินความร่วมมือในโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนนานาชาติด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ โดยไทยมีโรงเรียนจำนวน 6 แห่งที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2563 และในปี 2566 จะขยายโครงการให้ครอบคลุมโรงเรียนจาก 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย ญี่ปุ่น เวียดนาม ไต้หวัน และมาเลเซีย (3) Ms. Yun Gyeong Choi หัวหน้าฝ่าย Global Citizenship Education Department สำนักการศึกษามหานครอินชอน ได้นำเสนอเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้แก่ โครงการโรงเรียนเครือข่ายเพื่อความเป็นสากล โรงเรียนพลเมืองโลกอินชอน และเทศกาลการศึกษาอินชอนเพื่อโอบกอดโลก และมีความประสงค์หารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินความร่วมมือไทย-เกาหลีเพื่อการสร้างเครือข่าย การแลกเปลี่ยน การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning: PBL) และโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนในการเข้าร่วมเทศกาลการศึกษาอินชอนในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2567

korea2 25 7 2566
          นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบแนวทางการดำเนินงานว่า สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. เป็นหน่วยงานประสานงานหลักกับองค์กร Institute of APEC Collaboration Education โดยจะประสานกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาการดำเนินโครงการความร่วมมือในระดับโรงเรียนต่อไป นายปานเทพ ลาภเกษร ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือพหุภาคี ได้เน้นย้ำการดำเนินงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการแจ้งข้อมูลล่วงหน้าเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้ สำหรับประเด็นความร่วมมือโครงการด้านการศึกษาไทย-เกาหลีอื่น ๆ กลุ่มความร่วมมือทวิภาคีจะสามารถประสานงานต่อไป นอกจากนี้ นางสาวสุปราณี คำยวง รองผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก ได้เน้นย้ำเจตนารมณ์ของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ในการเป็นหน่วยงานประสานงานหลักกับต่างประเทศ และมีความมั่นใจว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยินดีที่จะให้ความร่วมมือต่อไป

สรุปเรียบเรียง : หงษ์ฟ้า วีระนพรัตน์
ปานเทพ ลาภเกษร
กลุ่มงานความร่วมมือพหุภาคี
 รายงานโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
วันที่ 24 กรกฎาคม 2566