Loading color scheme

โครงการประชุมแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น ประจำปี 2566

mext1 12 9 2566

          เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 คณะครูและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น (MEXT) และศูนย์วัฒนธรรมแห่งเอเชียและแปซิฟิกเพื่อยูเนสโก (ACCU) ประเทศญี่ปุ่น ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น ประจำปี 2566 ได้เดินทางมาเข้าเยี่ยมคารวะนายยศพล เวณุโกเศศ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในระหว่างการเข้าร่วมโครงการที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 3-8 กันยายน 2566 พร้อมทั้งร่วมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับระบบการศึกษาไทยและหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นภายหลังการเยี่ยมคารวะดังกล่าว โดยมีนางพิมพ์วรัชญ์ เมืองนิล รักษาการผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. และคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. เข้าร่วมการหารือด้วย

mext2 12 9 2566

mext3 12 9 2566

 

mext4 12 9 2566

          ในโอกาสนี้ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมโครงการจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินโครงการ ณ ประเทศไทยอีกครั้งภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยประเทศไทยและญี่ปุ่นเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีรวมทั้งมีความร่วมมือด้านการศึกษาร่วมกันมาอย่างยาวนาน ทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบโคเซ็น (KOSEN) ตามระบบของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประโยชน์และมีส่วนช่วยพัฒนานักศึกษาอาชีวะของไทยได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามแบบอย่างของญี่ปุ่น พร้อมทั้งขอให้คณะครูผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในประเทศไทยได้อย่างสำเร็จราบรื่นตลอดระยะเวลาของโครงการ ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีความยินดีที่จะร่วมมือกับฝ่ายญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาการศึกษาของทั้งสองประเทศให้มีก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป

mext5 12 9 2566

          อนึ่ง โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศระหว่างไทยและญี่ปุ่นเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยกระทรวงศึกษาธิการฯ ญี่ปุ่น และได้ร่วมมือกับศูนย์ ACCU ดำเนินโครงการผ่านการเชิญครูและผู้บริหารจากสถานศึกษาต่างๆ รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยเดินทางไปเข้าร่วมโครงการที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี ซึ่งได้เริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อปี 2558 ต่อมากระทรวงศึกษาธิการจึงได้เริ่มเป็นเจ้าภาพดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศครั้งแรกที่ประเทศไทย เมื่อปี 2561 และได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงการผ่านระบบออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยในปี 2566 กระทรวงศึกษาธิการได้เป็นเจ้าภาพเชิญครูและคณะเจ้าหน้าที่ รวมจำนวน 8 คน เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูและนักเรียนไทยจากสถานศึกษาต่างๆ ทั้งใน กรุงเทพฯ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสระบุรี ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเยี่ยมชมสถานที่สำคัญภายใต้ “โคราชจีโอพาร์ค” (KHORAT Geopark) ซึ่งได้รับการรับรองให้เป็นอุทยานธรณีโลก (UNESCO Global Geopark) อาทิ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ถ้ำเขาจันทน์งามและภาพเขียนสี และจุดชมวิวเขายายเที่ยง

mext6 12 9 2566

สรุป/เรียบเรียง : กนกวรรณ แกว่นถิ่นภู
ภัสศรี ศิริประภา
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
12 กันยายน 2566