Loading color scheme

โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบูรณาการองค์ความรู้ เกี่ยวกับแหล่งขึ้นทะเบียนและเครือข่ายของยูเนสโกกับการพัฒนากิจกรรมการสอน

 

unesco 18 12 2566

          เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ที่ปรึกษาพิเศษด้านความร่วมมือต่างประเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาเรื่อง From UNESCO Designated Sites and Networks to ASPnet School Members ณ ห้องอรพิม บอลลูม โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล ผู้อำนวยการโคราชจีโอพาร์ค และ ผศ.ดร. ณัฏฐินี ทองดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน และผู้บริหารจากหน่วยงานซึ่งเป็นภาคีในการดำเนินโครงการเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ

unesco1 18 12 2566

          โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมศักยภาพของบุคลากร นักการศึกษา ผู้บริหาร ครูจากโรงเรียนเครือข่ายการศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาติ (Associated School Project Network: ASPnet) รวมถึงโรงเรียนอื่น ๆ ตลอดจนสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดต่าง ๆ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มีองค์ความรู้ ทักษะ และมีความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับแหล่งขึ้นทะเบียนและเครือข่ายของยูเนสโก (UNESCO Designated Sites and Networks) และสามารถนำสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนและสถานศึกษา โดยมีกำหนดจัดโครงการฯ ระหว่างวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมสีมาธานี สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ อุทยานธรณีโคราช พื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช และมรดกโลกป่าดงพญาเย็น จังหวัดนครราชสีมา

unesco2 18 12 2566

unesco3 18 12 2566

สรุป/เรียบเรียง : ปริตา จรัลชวนะเพท
จิตรลดา จันทร์แหยม
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การยูเนสโก

รายงานโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
18 ธันวาคม 2566