Loading color scheme

กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนา ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน

SEP4School1 6 2 2567

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน (SEP4School) จัดโดยศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอว่าด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน (SEAMEO SEPS) เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

SEP4School2 6 2 2567

          นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่า ครูเป็นบุคลากรทางการศึกษาผู้มีบทบาทสำคัญต่อการศึกษาและการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน รวมทั้งการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนเพื่อให้สามารถรับมือและแก้ไขปัญหาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา อาทิ การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์หรือถ้อยคำที่สร้างความเกลียดชังและก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ เป็นต้น ตลอดจนสภาวการณ์ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้น การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงดำริไว้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี มาปรับใช้ในการเรียนการสอนในสถานศึกษา จะช่วยให้ครูสามารถบ่มเพาะนักเรียนให้สามารถเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อความสงบสุขความเจริญงอกงาม ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม โดยการอบรมในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสอันดีที่ผู้บริหารและครูจากสถานศึกษาของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะได้เรียนรู้ถึงแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practices) และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของไทยที่ประสบความสำเร็จในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา อีกทั้งได้กล่าวขอบคุณศูนย์ SEAMEO SEPS ที่ได้ริเริ่มจัดการอบรมฯ ที่เป็นประโยชน์ในหลักสูตรดังกล่าวนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านจะได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดีและนำไปปรับใช้ในบริบทของสถานศึกษาในประเทศของตนเองต่อไป

SEP4School3 6 2 2567

          อนึ่ง การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเน้นการแบ่งปันบทเรียนจากสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการด้านการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยในครั้งนี้มีผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้นจำนวน 28 คน จากประเทศสมาชิกซีมีโอ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป. ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย เข้ารับการอบรมฯ

SEP4School4 6 2 2567

สรุป/เรียบเรียง: หงษ์ฟ้า วีระนพรัตน์
กนกวรรณ แกว่นถิ่นภู
กุสุมา นวพันธ์พิมล
รายงานโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5 กุมภาพันธ์ 2567