Loading color scheme

ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

งดรับของขวัญ รมว

งดรับของขวัญ ปศธpng

No gift สป. ENG

ไม่รับของ Gift Policy 2567

 BIC MOE

 

รายงานโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
27 ธันวาคม 2566