Loading color scheme

รองปลัด ศธ. “พิเชฐ” นำเสนอ “เรียนดี มีความสุข” ในการประชุม ASEAN Green Jobs Forum, Malaysia

 ASEAN Green Jobs Forum 26 4 2567

           นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้แทนประธานที่ประชุมอาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ในปี 2567 (Senior Officials Meeting on Education: SOM-ED) เข้าร่วมการประชุม ASEAN Green Jobs Forum ระหว่างวันที่ 24 - 25 เมษายน 2567 ณ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างอาเซียนและออสเตรเลีย ผ่านโครงการริเริ่มออสเตรเลียสำหรับการพัฒนาทักษะดิจิทัลและทักษะในอนาคตของอาเซียน (Aus4ASEAN Digital Transformation and Future Skills Initiative) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนางานสีเขียว ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการการพัฒนาเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและยั่งยืนในภูมิภาค ร่วมหารือและแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดี ร่วมสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนและออสเตรเลีย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทน 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ติมอร์-เลสเต และ ออสเตรเลีย รวมถึงภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชน

ASEAN Green Jobs Forum1 26 4 2567

          นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำเสนอ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายของพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้เน้นย้ำความสำคัญกับนักเรียนตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข (Happy Learning)” รวมถึงผลักดันการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้มีความครอบคลุมและแพร่หลายในการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา (Anywhere Anytime) โดยมีโครงการสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษาให้กับครูและนักเรียน เพื่อให้ครูเป็นผู้ส่งเสริมนักเรียนในการใช้สื่อดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย ตลอดจนการลดภาระของครูและนักเรียนเพื่อให้มีเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ASEAN Green Jobs Forum2 26 4 2567

          ทั้งนี้ ยังได้นำเสนอแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสีเขียว ในการปลูกฝังเด็กและเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมให้เป็นผู้ที่มีความตระหนักรู้ มีความรู้ความสามารถด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มี Green skills พร้อมกับงานในอนาคต เป็น Green Citizen ที่มีศักยภาพในอาเซียน โดยความร่วมมือกับกระทรวง ภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านต่างๆ อาทิ โครงการโรงเรียนสีเขียว โครงการ Eco-School โครงการลูกเสือจิตอาสา โครงการการศึกษาสีเขียว 'Green Education Initiative' ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาฝีมือนักเรียนอาชีวศึกษา

ASEAN Green Jobs Forum3 26 4 2567

          โดยที่ประชุมได้มีการร่วมแสดงวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติกับผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนองค์การนายจ้างและลูกจ้างจากประเทศสมาชิกอาเซียน โดยได้กล่าวถึง Green Jobs หรือ งานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจากความตระหนักที่มีมากขึ้นถึงผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน ที่ได้ทำให้ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ความต้องการต่อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงเป็นที่มาของงานใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น หารือในการส่งเสริมงานสีเขียว ส่งเสริม MSME ด้านสีเขียว และสร้างความเชื่อมั่นว่าแรงงานอาเซียนจะมีทักษะฝีมือและมีความยืดหยุ่นทางอาชีพมากพอที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

ASEAN Green Jobs Forum4 26 4 2567

สรุปเรียบเรียง : ธัญชิต ผดุงศุภไลย
กุสุมา นวพันธ์พิมล
กลุ่มงานความร่วมมือระดับภูมิภาค
รายงานโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
26 เมษายน 2567