Loading color scheme

กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสถานทูตฝรั่งเศสดำเนินโครงการผู้ช่วยสอนภาษาฝรั่งเศส

 ฝรั่งเศส 7 6 2567

          นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการกล่าวในพิธีเปิดการปฐมนิเทศผู้ช่วยสอนภาษาฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย โดยมีนายฌ็อง-โกลด ปวงเบิฟ (Mr. Jean-Claude Poimboeuf) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยให้การต้อนรับผู้ช่วยสอนภาษาฝรั่งเศสและครูพี่เลี้ยงจากโรงเรียนที่เข้าร่วมภายใต้โครงการผู้ช่วยสอนภาษาฝรั่งเศส หรือ French Teaching Assistants Project – FTA

ฝรั่งเศส1 7 6 2567

          นายฌ็อง-โกลด ปวงเบิฟ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ซึ่งมีมายาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งราชทูตสยาม (โกษาปาน) ได้เดินทางไปเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ณ พระราชวังแวร์ซายส์ เมื่อปี 2229 ความสัมพันธ์ทางการทูตที่แน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศ ซึ่งจะครบรอบ 170 ปี ในปี 2569 และนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ได้กล่าวถึงข้อริเริ่มโครงการ FTA ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งในช่วงแรกมีผู้ช่วยสอนจำนวนไม่มาก อย่างไรก็ตามเป็นที่น่ายินดีที่ในปีต่อๆ มามีจำนวนผู้ช่วยสอนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะปีนี้มีจำนวนผู้ช่วยสอนถึง 17 คน จึงเป็นโอกาสที่ดีทั้งผู้ช่วยสอนฯ ครู และนักเรียนที่จะได้เรียนรู้ทั้งภาษาและวัฒนธรรมร่วมกัน

ฝรั่งเศส2 7 6 2567

          ทั้งนี้ โครงการผู้ช่วยสอนภาษาฝรั่งเศส หรือ French Teaching Assistants Project – FTA เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในสถานศึกษาของไทย และเปิดโอกาสให้นักเรียนและครูได้พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสกับเจ้าของภาษาโดยตรง โดยการนำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอนภาษาฝรั่งเศสในสถานศึกษาทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคมของทุกปี โดยในปีนี้ มีผู้ช่วยสอนภาษาฝรั่งเศส จำนวน 17 คน เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ยังโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ฝรั่งเศส4 7 6 2567

ฝรั่งเศส3 7 6 2567

สรุป / เรียบเรียง : รัชนินท์ พงศ์อุดม
ภัสศรี ศิริประภา
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
7 มิถุนายน 2567