Loading color scheme

องค์การยูเนสโกเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือ

UNESCO 21 12 2564

องค์การยูเนสโกเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือ สำนักยุทธศาสตร์และแผน สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส (Director, Partnerships Division, Bureau of Strategic Planning at UNESCO’s Headquarters) รหัสตำแหน่ง BSP-004 โดยมีรายละเอียดดังนี้

          1. หน้าที่รับผิดชอบ: ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือจะรับผิดชอบเกี่ยวกับการขยายความร่วมมือทางยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของยูเนสโก ควบคุมการดำเนินความร่วมมือกับหุ้นส่วนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร วางแผนและควบคุมการระดมทรัพยากรและแสวงหาการสนับสนุนงบประมาณจากหุ้นส่วนความร่วมมือ กำกับดูแลการดำเนินงานในภาพรวมของกลุ่มงาน อาทิ การจัดการระบบงาน การบริหารบุคลากรภายในกลุ่มงาน และการวางแผนยุทธศาสตร์ในการระดมทรัพยากร

          2. คุณสมบัติ: ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาดังนี้ บริหารธุรกิจ (Business Administration) การพัฒนาระหว่างประเทศ (International Development) เศรษฐศาสตร์ (Economics) รัฐศาสตร์ (Political Science) การตลาด (Marketing) หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานด้านการระดมทรัพยากรอย่างน้อย 15 ปี และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านดังกล่าวในระดับนานาชาติอย่างน้อย 4 ปี นอกจากนี้ จะต้องมีประสบการณ์ในการเจรจาความร่วมมือ การจัดทำกรอบยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือและการระดมทรัพยากร การสร้างและส่งเสริมเครือข่ายหุ้นส่วนความร่วมมือในระดับนานาชาติ มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา และมีทักษะด้านการเจรจา อาทิ การรวบรวม การวิเคราะห์ การจัดการ การสังเคราะห์ และการนำเสนอข้อมูล ตลอดจนมีทักษะในการติดต่อสื่อสาร สร้างเครือข่าย และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสได้ในระดับสูง

          3. การสมัคร: ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ขององค์การยูเนสโก หัวข้อ Careers ภายในวันที่ 5 มกราคม 2565 โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ staffingteam@usesco.org

ลิ้งค์เข้าสู่การสมัคร
https://careers.unesco.org/go/All-jobs-openings/782502/

สรุปและเรียบเรียง : พนิดา ทวีลาภ
สุปราณี คำยวง
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
21 ธันวาคม 2564