Loading color scheme

ขอเชิญชวนเสนอโครงการสมัครเข้ารับรางวัล UNESCO-Hamdan Prize for Teacher Development 2021 - 2022

unesco 27 12 2564

          องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เชิญชวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เสนอโครงการ/นวัตกรรมที่โดดเด่นด้านการพัฒนาการเรียนการสอนสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัล UNESCO-Hamdan Prize for Teacher Development ประจำปี 2021 – 2022 ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยมูลนิธิ Hamdan Bin Rashid Al Maktoum Foundation for Distinguished Academic Performance of the United Arab Emirates มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาและชุมชนชายขอบ ส่งเสริมการสอนอย่างมีประสิทธิภาพของครู รวมถึงการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่นวัตกรรมการสอนที่โดดเด่น การคัดเลือกรางวัลจัดขึ้นทุก 2 ปี โดยจะมีการการคัดเลือกผู้ชนะจำนวน 3 โครงการ ได้รับรางวัลจำนวน 100,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา งานมอบรางวัลจะจัดขึ้นที่องค์การยูเนสโก สำนักงานใหญ่ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในช่วงโอกาสวันครูโลก (World Teachers’ Day) และเจ้าของโครงการที่ได้รับรางวัลอาจจะนำเสนอผลงานในช่วงพิธีการมอบรางวัล

ขั้นตอนการรับสมัคร
โครงการเสนอโดยสถาบันหรือองค์การด้านการศึกษา/วิจัยทั้งในระดับประเทศ/นานาชาติ หน่วยงานของรัฐ/องค์กรพัฒนาเอกชน
แต่ละประเทศเสนอโครงการเข้ารับการคัดเลือกไม่เกิน 5 โครงการ โดยผ่านความเห็นชอบจากรัฐบาลหรือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโกของประเทศนั้นๆ (ไม่สามารถสมัครโดยตรงได้) โดยในส่วนของประเทศไทย ผู้เสนอโครงการแจ้งความประสงค์มายังกระทรวงศึกษาธิการในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาตว่าด้วยยูเนสโก ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565
♦ จากนั้นผู้เสนอโครงการจะต้องส่งแบบฟอร์มใบสมัครโดยกรอกรายละเอียดทางออนไลน์ต่อไป สามารถศึกษารายละเอียดรางวัล คุณสมบัติโครงการที่เสนอ และขั้นตอนการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ https://en.unesco.org/themes/teachers/hamdan-prize

ติดต่อสอบถาม
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทร 0 2628 5646 ต่อ 114
หรือ thainatcom@sueksa.go.th

สรุปและเรียบเรียง : รัชนินท์ พงศ์อุดม
สุปราณี คำยวง
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
27 ธันวาคม 2564