Loading color scheme

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมงานเป็นเจ้าหน้าที่ด้าน Anti-Doping Convention and Fund ของยูเนสโก

Anti 1 3 2565

          กระทรวงศึกษาธิการในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมงานเป็นเจ้าหน้าที่ด้าน Anti-Doping Convention and Fund ของยูเนสโก จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้

1. Associate Project Officer (หมดเขตรับสมัคร 4 มีนาคม 2565) รายละเอียดศึกษาได้ที่
https://careers.unesco.org/job/Paris-Associate-Project-Officer-%28Anti-Doping-Convention%29/741757402/

2. Project Assistant (หมดเขตรับสมัคร 10 มีนาคม 2565) รายละเอียดศึกษาได้ที่
https://careers.unesco.org/job/Paris-Project-Assistant-Anti-Doping-Convention/742160002/

3. Project Assistant (หมดเขตรับสมัคร 11 มีนาคม 2565) รายละเอียดศึกษาได้ที่
https://careers.unesco.org/job/Paris-Project-Assistant-Anti-Doping-Convention/742199402/

ข้อมูล : ศิริพร วิริยะอัครเดชา
ภัสศรี ศิริประภา
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1 มีนาคม 2565