Loading color scheme

การประกวดชิงรางวัลสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน “The King Hamad Youth Empowerment Award to Achieve the Sustainable Development Goals” ครั้งที่ 4

The King Hamad Youth Empowerment 10 3 2565

          กระทรวงเยาวชนและการกีฬาแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนจัดการประกวดชิงรางวัลสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน “The King Hamad Youth  Empowerment Award to Achieve the Sustainable Development Goals” ครั้งที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเยาวชนทั่วโลก โดยเฉพาะด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน รางวัลดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

          ประเภทที่ 1 รางวัลสำหรับเยาวชนที่ดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Recognizing Youth Contribution to Achievement of the Sustainable Development Goals) มีจำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นผลงานริเริ่มด้านการพัฒนา 1 ใน 5 ประเด็นสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 ของสหประชาชาติ ได้แก่ ด้านประชาชน (People) ด้านความเจริญรุ่งเรือง (Prosperity) ด้านการรักษาโลก (Planet) ด้านสันติภาพ (Peace) และด้านความเป็นหุ้นส่วน (Partnership) ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมาจากประเทศสมาชิกของสหประชาชาติ โดยเป็นบุคคลที่มีอายุระหว่าง 15 – 35 ปี หรือเป็นหน่วยงาน/องค์กรที่นำโดยเยาวชนอายุต่ำกว่า 35 ปี ร้อยละ 50 หรือจัดสรรงบประมาณร้อยละ 90 เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับเยาวชนอายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี

          ประเภทที่ 2 รางวัลสำหรับหน่วยงานที่สนับสนุนให้เยาวชนได้มีส่วนร่วม ดำเนินการ และมีผลกระทบให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Recognizing Enablers of Youth Participation, Action and Impact for SDGs Achievement) ในด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ การพัฒนาหน่วยงาน การพัฒนาด้านการเงิน การพัฒนาด้านเทคนิค และการพัฒนาด้านดิจิทัล โดยมีจำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ จะต้องเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายในประเทศสมาชิกสหประชาชาติในภาครัฐบาล ภาคเอกชน องค์กรไม่แสวงผลกำไร และสื่อมวลชน

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.kinghamadaward.com หัวข้อ Award Categories ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

ข้อมูล : พิชญสุดา พลเสน
จิตรลดา จันทร์แหยม
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
10 มีนาคม 2565