Loading color scheme

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการ ASEAN Data Science Explorers 2022

ASEAN DATA 17 3 2565

          สำนักเลขาธิการอาเซียนแจ้งว่ามูลนิธิอาเซียน และองค์กร SAP เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ASEAN Data Science Explorers (ADSE) 2022 ซึ่งเป็นโครงการจัดการแข่งขันที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เยาวชนอาเซียนมีความรู้และทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลบนแพลตฟอร์ม SAP Analytics Cloud โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเป็นพื้นฐานในการระบุและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาทางสังคม ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ได้แก่ เป้าหมายที่ 6 เป้าหมายที่ 7 เป้าหมายที่ 8 เป้าหมายที่ 11 เป้าหมายที่ 12 และ เป้าหมายที่ 13

ASEAN DATA1 17 3 2565

          คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครต้องเป็นเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 - 30 ปี ศึกษาในสถานศึกษาหรือสถาบันการอุดมศึกษาแบบเต็มเวลา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเป็นทีม ๆ ละ 2 คน ทีมที่ชนะการแข่งขันรอบคัดเลือกจะได้เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา (หรือในรูปแบบออนไลน์) ระหว่างวันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2565

          ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครแข่งขันโดยตรงได้ที่ www.aseandse.org ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม : Click..

ข้อมูล : ธัญชิต ผดุงศุภไลย
กุสุมา นวพันธุ์พิมล
กลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
17 มีนาคม 2565