Loading color scheme

ขอเชิญสมัครการประกวดรางวัล SEAMEO-Japan Education for Sustainable Development (ESD) Award ประจำปี 2565

N seameo japan 13 5 2565

          องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (องค์การซีมีโอ) และกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของญี่ปุ่น ได้ร่วมมือกับสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ จัดการประกวดรางวัล SEAMEO-Japan Education for Sustainable Development (ESD) Award ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “Education Transformation through Partnership” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการร่วมมือกันระหว่างหลายภาคส่วนในการขับเคลื่อน และแลกเปลี่ยนความรู้ ความชำนาญ เทคโนโลยี และแหล่งงบประมาณ เพื่อสนับสนุนความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศญี่ปุ่น รวมถึงส่งเสริมให้โรงเรียนสร้างระบบความร่วมมือ และการประสานการดำเนินงานกับครอบครัวและชุมชน ตลอดจนประกันคุณภาพและความเสมอภาค ทางการศึกษาสำหรับนักเรียนทุกคนผ่านหุ้นส่วนความร่วมมือด้วยการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ โดยขอเชิญสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา ตลอดจนโรงเรียนด้านอาชีวศึกษา ส่งโครงการหรือกิจกรรมของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของการประกวดเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้

          สถานศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จะต้องส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยตรงไปยังสำนักงานเลขาธิการซีมีโอทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ seameojapan.award@seameo.org ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ https://link.seameo.org/2022SEAMEOJapanESDAward และสอบถามรายละเอียดได้ที่ secretariat@seameo.org และ seameojapan.award@seameo.org

รายละเอียดเพิ่มเติม :
Submission Form
InfoNote

ข้อมูล : เบญจพร มรรยาทอ่อน
กุสุมา นวพันธุ์พิมล
กลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
12 พฤษภาคม 2565