Loading color scheme

ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม Bett Asia 2022

bett 14 9 2565

          ด้วยกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุม Bett Asia ประจำปี 2565 ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และรัฐบาลสหราชอาณาจักร ภายใต้การดำเนินการจัดการประชุมฯ โดย Hyve Group ระหว่างวันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี กรุงเทพมหานคร ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาที่สำคัญของสหราชอาณาจักร จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้แทนหน่วยงานด้านการศึกษาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาได้พบปะหารือและแสวงหาแนวทางการดำเนินความร่วมมือระหว่างกัน ภายใต้หัวข้อ “Bett Asia 2022: Education as a catalyst for change” โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย งานแสดงเทคโนโลยีทางการศึกษา การอภิปรายกลุ่มในหัวข้อต่าง ๆ ในช่วงการประชุมสุดยอดผู้นำ (Leadership summit) ตลอดจนกิจกรรม Bett Asia Startup Competition และ Bett Asia Awards เป็นต้น

          ทั้งนี้ ผู้สนในสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทางเว็บไซต์ https://asia.bettshow.com/Home หรือตาม QR Code ด้านล่างนี้

bett1 14 9 2565
สรุปและเรียบเรียง : กุณฑิกา พัชรชานนท์
จิตรลดา จันทร์แหยม
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
14 กันยายน 2565