Loading color scheme

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ (ฝ่ายบริหารและสื่อสาร)

 SEAMEO Secretariat

          สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญผู้สนใจสมัครตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ (ฝ่ายบริหารและสื่อสาร) โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามเกณฑ์ที่กำหนด ประกอบด้วย มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 45 – 55 ปี(นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ซึ่งคาดว่าจะเป็นในช่วงเดือนธันวาคม 2565) มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์และสภาพจิตใจที่ดี จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในสาขาสังคมศาสตร์ การศึกษา การบริหาร เศรษฐศาสตร์และการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (หากจบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาดังกล่าว จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) มีประสบการณ์ในตำแหน่งบริหาร โดยเฉพาะการวางแผนและการจัดการด้านการบริหารและ/หรือการเงิน และด้าน ICT รวมทั้งเคยดำเนินงานร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ มีภาวะผู้นำและแสดงออกถึงการมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการในการบริหารงาน มีความรู้ความสามารถด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีเยี่ยม กล้าตัดสินใจ มีมนุษยสัมพันธ์และทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดี รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะความกดดันและความตึงเครียด และมีความเป็นมืออาชีพ

          ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ พร้อมทั้งกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร (ผ่านการเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด) และจัดส่งไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 โดยกระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตำแหน่งข้างต้นต่อไป

  APPLICATION FORM  
  Post Description  
  Privileges of Professional Staff  
   SEAMES Staff Regulations and Rules   

ข้อมูล : สริญณพัชร์ ธรรมบุศย์
กุสุมา นวพันธ์พิมล
กลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
21 กันยายน 2565