Loading color scheme

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเปียโนนานาชาติ “Vladimir Krainev Moscow International Piano Competition” ครั้งที่ 5 ในเดือนมีนาคม 2566 กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย

International Piano Competition 11 11 2565

          งาน Moscow International House of Music สังกัดสำนักวัฒนธรรมแห่งกรุงมอสโก ขอเชิญชวนนักเปียโนจากประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันเปียโนนานาชาติ “Vladimir Krainev Moscow International Piano Competition” ครั้งที่ 5 ในเดือนมีนาคม 2566 ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซียการแข่งขันเปียโนนานาชาติฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามารถนักเปียโนจากทั่วโลกให้สามารถพัฒนาไปสู่ระดับมืออาชีพ รักษาประเพณีการเล่นเปียโนในโรงเรียนรัสเซีย ส่งเสริมศิลปะดนตรีในสังคม รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้สนใจที่มีอายุระหว่าง 8 – 22 ปี สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. Junior Group อายุ 8 – 12 ปี
2. Middle Group อายุ 13 – 16 ปี
3. Senior Group อายุ 17 – 22 ปี

โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 รอบ ได้แก่
1. รอบคัดเลือก (Qualifying round) ผลงานแสดงจะต้องถูกบันทึกวีดิทัศน์ภายในเดือนมกราคม 2565 โดยคณะกรรมการจะพิจารณาผลงานระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2565 และจะประกาศผลผู้ที่ผ่านรอบคัดเลือกจำนวนไม่เกิน 200 คน ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2565

2. รอบทดสอบความสามารถ (Preliminary auditions) ผู้ที่ผ่านรอบคัดเลือกจะต้องส่งบันทึกการแสดงระยะเวลา 20 – 25 นาที ภายในวันที่ 8 มกราคม 2566 โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจำนวน 24 คน สำหรับเข้าร่วมการแข่งขันรอบการแสดง (Competitive Auditions) และผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกนำขึ้นเว็บไซต์การแข่งขันฯ ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

3. การแสดงเดี่ยวในรอบรองสุดท้าย (Semi-final) และการแสดงร่วมกับวงออร์เคสตราในรอบสุดท้าย (final) ที่ Moscow International House of Music ระหว่างวันที่ 23 – 29 มีนาคม 2566 โดยเปิดให้บุคคลทั่วไปร่วมชมการแสดง ทั้งนี้ ผู้จัดงานจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้เข้าประกวดรอบที่ 3 นี้ประกอบด้วย ค่าบัตรโดยสารเดินทางระหว่างประเทศ ค่าเดินทางระหว่างสนามบิน-ที่พัก ค่าอาหาร และค่าที่พัก

ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมวิดีทัศน์สำหรับรอบคัดเลือกได้ทางเว็บไซต์
http://krainevcompetition.moscow ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ info@krainevcompetition>

ข้อมูล : กนกวรรณ แกว่นถิ่นภู
ภัสศรี ศิริประภา
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
11 พฤศจิกายน 2565