Loading color scheme

ขอเชิญผู้ที่สนใจจากสถาบันอุดมศึกษาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน “International Efficiency Challenge (EC) Electric Vehicle” ครั้งที่ 19 และ “International Unmanned Aerial Vehicles (UAV)” ครั้งที่ 8 ในเดือนมีนาคม 2566 สาธารณรัฐตุรกี

uav 24 11 2565

          ด้วยทางสาธารณรัฐตุรกีขอเชิญผู้ที่สนใจจากสถาบันอุดมศึกษาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันงาน “International Efficiency Challenge (EC) Electric Vehicle” ครั้งที่ 19 และ “International Unmanned Aerial Vehicles ครั้งที่ 8 โดยการแข่งขัน EC จะจัดขึ้นที่ Kocaeli TÜBİTAK Gebze Campus ระหว่างวันที่ 8 - 12 มีนาคม 2566 และการแข่งขัน UAV จะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2566 ในกรอบของงาน TEKNOFEST Aerospace and Technology Festival

รายละเอียดและข้อมูลของการแข่งขัน

- การแข่งขัน “International EC Electric Vehicle” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยียานพาหนะ เพื่อเน้นย้ำความอ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างสภาพแวดล้อมที่จะช่วยพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเพื่อสร้างความตระหนักในสังคมเกี่ยวกับการใช้งานของพลังงานทางเลือกในเทคโนโลยียานยนต์

- การแข่งขัน “International Unmanned Aerial Vehicles (UAV)” มีเป้าหมายให้นักศึกษาได้รู้จักกับเทคโนโลยี UAV เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคนิค เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในสังคมเกี่ยวกับ UAV และเสริมสร้างประสบการณ์ทางสังคมแก่เยาวชนมืออาชีพที่เข้าร่วมงาน

การสนับสนุนงบประมาณจากทาง TÜBİTAK

ผู้จัดงาน TÜBİTAK จะสนับสนุนงบประมาณให้กับผู้เข้าร่วมงาน ดังนี้
- ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน EC จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 40,000 ลีราตุรกี (TRY) หรือมากกว่า และรางวัลใหญ่จำนวน 100,000 ลีราตุรกี (TRY) หรือมากกว่า

- ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน UAV จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 50,000 ลีราตุรกี (TRY) หรือมากกว่า และรางวัลใหญ่จำนวน 100,000 ลีราตุรกี (TRY) หรือมากกว่า

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.teknofest.org/en/
ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ https://www.t3kys.com/en/
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ challenge@rubitak.gov.tr, uavturkey@tubitak.gov.tr

ข้อมูล : ภัสศรี ศิริประภา
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
24 พฤศจิกายน 2565