Loading color scheme

องค์การยูเนสโกเปิดรับสมัครสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้

UNESCO logo English.svgองค์การยูเนสโกเปิดรับสมัครสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก (The UNESCO Global Network of Learning Cities - GNLC) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ องค์การยูเนสโกได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกขององค์การยูเนสโกสร้างเมืองของตนเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ โดยเน้นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับพลเมืองให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติใหม่ๆ ในหลากหลายบริบท เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่รวดเร็วทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง และส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์ในสังคม รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

2. คุณลักษณะที่สำคัญของเมืองแห่งการเรียนรู้ จะต้องเป็นเมืองที่สามารถจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในทุกๆ ภาคส่วน เพื่อดำเนินการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ในครอบครัว ชุมชน และที่ทำงาน มีการขยายโอกาสในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการเรียนรู้ ส่งเสริมคุณภาพและความเป็นเลิศทางด้านการเรียนรู้ ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพิ่มขีดความสามารถของแต่ละบุคคลและการทำงานร่วมกันของคนในเมือง รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

3. การสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก เมืองที่จะสมัครเป็นสมาชิกเครือข่าย GNLC ต้องแสดงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนที่ส่งเสริมเมืองของตนเองเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ในอนาคต เมืองต่างๆ ทั่วโลกสามารถสมัครเป็นสมาชิก GNLC ได้โดยไม่เสียค่าสมาชิก โดยผู้บริหารของเมืองจะต้องกำหนดวิสัยทัศน์ และนำแนวทางของ GNLC ที่ปรากฏในเอกสารคู่มือ 2 ฉบับได้แก่ “The Beijing Declaration on Building Learning Cities” และ “The Key Features of Learning Cities” มาปรับใช้ในการพัฒนาเมืองตามบริบทของแต่ละประเทศ

4. ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ จะได้รับคำแนะนำ รับทราบแนวทาง และได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับนานาชาติ/ภูมิภาค มีโอกาสติดต่อสื่อสารกับเครือข่าย และผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานกับเมืองที่เป็นสมาชิกเครือข่าย และมีสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับรางวัล UNESCO Learning City Award ซึ่งจะมีการมอบรางวัลทุกๆ 2 ปี ให้กับเมืองที่มีความคืบหน้าในการดำเนินงานสร้างเมืองให้เป็นพลเมืองแห่งการเรียนรู้ตามแนวทางของ GNLC

5. ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้เมืองที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายฯ สามารถศึกษารายละเอียดการสมัครในเอกสารตามลิ้งค์ที่แนบ และกรอกแบบฟอร์มใบสมัครโดยดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ http://uil.unesco.org/learning-cities หรือตามลิ้งค์ที่แนบ ทั้งนี้ ใบสมัครจะต้องประทับตราและมีลายมือชื่อนายกเทศมนตรี ก่อนจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาสหประชาชาติ (ที่อยู่ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ) พร้อมสำเนาถึงทีมประสานงานด้าน GNLC ของยูเนสโก ที่อีเมล์ learningcities@unesco.org ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

เอกสารแนบ :  GNLC-Membership Concept Note  
  GNLC-membership_application_form

***************************************************

ข้อมูล/เรียบเรียง พนิดา ทวีลาภ
 สุปราณี คำยวง
รายงานโดย: กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ: วันที่ 8 พฤษภาคม 2563