Loading color scheme

ขอเชิญสถานศึกษาจัดส่งเยาวชน (ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์) เข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2566

IPSC1 2023 10 1 2566

ขอเชิญสถานศึกษาจัดส่งเยาวชน *(ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์)
เข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2566
National Public Speaking Competition 2023

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 มกราคม 2566 (เวลา 16.30 น.)

          ตามที่กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) จะคัดเลือกเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 16-20 ปี จำนวน 1 คน เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 (International Public Speaking Competition 2023 - IPSC 2023) และได้มีการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้าร่วมโครงการก่อนสมัครเข้าแข่งขันในรอบคัดเลือก เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 เรียบร้อยแล้ว นั้น

          สถานศึกษาที่สนใจสามารถจัดส่งนักเรียน/นักศึกษา *ซึ่งเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566*  โดยจะต้องกรอกใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันและจัดส่งคลิปวิดีโอการกล่าวสุนทรพจน์ตามหัวข้อและรูปแบบที่กำหนดตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2566 (ปิดรับสมัครเวลา 16.30 น.)

          ทั้งนี้ สามารถกรอกใบสมัครและดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ขั้นตอนการสมัครและรูปแบบการแข่งขัน เกณฑ์การตัดสินและเงื่อนไขต่าง ๆ ตาม Link และไฟล์แนบ

1. บสมัคร "โปรด Login gmail เพื่อเข้าสู่ระบบรับสมัคร"

2. รายละเอียดการแข่งขัน

ข้อมูล : ฐิติ ฟอกสันเทียะ
พิมพ์วรัชญ์ เมืองนิล
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
10 มกราคม 2566