Loading color scheme

ศูนย์ SEAMEO STEM-ED เปิดรับสมัครตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและประเมินผล (Research & Evaluation Manager)

seameo

          ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO STEM-ED) รับสมัครบุคคลผู้สนใจเพื่อสมัคร เข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายวิจัยและประเมินผล (Research & Evaluation Manager) โดยผู้สมัครตำแหน่งดังกล่าวต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการวิจัย (Facilitation) การฝึกอบรมและ การประเมินผล รวมถึงการพัฒนาและดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของซีมีโอ และมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ได้แก่ ประสานงานระหว่างผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศและกลุ่มวิจัยระดับประเทศ (NRTs) ในการวิจัยด้านสะเต็มศึกษา จัดหาความช่วยเหลือด้านการจัดการข้อมูลและด้านวิเคราะห์ข้อมูล สนับสนุนการเผยแพร่ผลวิจัย ออกแบบ และดำเนินการประเมินผลของโครงการ และการเป็นตัวแทน การสื่อสาร และการระดมทุน

          ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปี สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาการพัฒนาระหว่างประเทศ ศึกษาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สถิติ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในด้านการทำวิจัยและประเมินผลอย่างน้อย 7 ปี และประสบการณ์ด้านการกำกับดูแลอย่างน้อย 3 ปี สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office และโปรแกรมประเมินผลได้ และมีทักษะด้านภาษาอังกฤษด้านการอ่านและเขียนในระดับดีมาก รายละเอียด ดังแนบ


01-Research & Evaluation Manager_Duties and Responsibilities (SEAMEO STEM-ED)_Final
02- Application_STEM-ED_Upd7Feb2023

          ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยไปยัง สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ขยายเวลาการปิดรับสมัครถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2566

ข้อมูล : พงศกร รุทระวณิช
กุสุมา นวพันธ์พิมล
กลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค
รายงานโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
24 กรกฎาคม 2566