Loading color scheme

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมโครงการยุวทูตสันติภาพ : เยาวชนต้นแบบ - Youth’s Point of View สู่นครวาติกัน แดนศักดิ์สิทธิ์คริสต์ศาสนา

1692353169268

กระทรวงศึกษาธิการ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการยุวทูตสันติภาพ : เยาวชนต้นแบบ - Youth’s Point of View สู่นครวาติกัน แดนศักดิ์สิทธิ์คริสต์ศาสนา

ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเข้าร่วมการแนะแนวและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (แบบออนไลน์) ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2566 ก่อนการส่งผลงานเข้าแข่งขันตามเงื่อนไขที่กำหนด

สามารถตรวจสอบรายชื่อ (พร้อมรหัส) Click..

**กำหนดการอบรม**

***ขอให้ใช้ รหัส และชื่อ-สกุล ในการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดโครงการ*** ตัวอย่างเช่น S001 นายยุว สันติภาพ

ขอความร่วมมือนักเรียน นักศึกษาที่มีรายชื่อ เข้าห้องประชุมตามข้อมูลที่แจ้งนี้

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92424210703?pwd=SC8zVUp5dDBiRkEwYi9OTmkzSVR1dz09

Meeting ID: 924 2421 0703
Passcode: peace

GROUP LINE ยุวทูตสันติภาพ

ขอให้ผู้สมัครที่มีรายชื่อเข้าดูข้อมูลรายละเอียด หรือเข้าร่วม Line Group เพื่อความสะดวกในการรับข้อมูลข่าวสารในการอบรม Click..

ข้อมูล : ฐิติ ฟอกสันเทียะ
พิมพ์วรัชญ์ เมืองนิล
รายงานโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1 กันยายน 2566