Loading color scheme

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมงาน International Education Week ครั้งที่ 4

 YNlogo 6 2 2567

          กระทรวงศึกษาธิการขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมงาน International Education Week ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 23 – 25 เมษายน 2567 ณ Yarmouk University เมือง Irbid ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ภายใต้การอุปถัมภ์ของนาย Nasser Shraideh รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและรัฐมนตรีแห่งรัฐด้านการพัฒนาภาครัฐราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน

          ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมงานผ่าน QR Code ดังปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสมัครเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์ https://iw.yu.edu.jo ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้าร่วมงานต้องรับผิดชอบค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยง โดยจะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนการสมัครเข้าร่วมงาน

          ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศาสตราจารย์ Mwaffaq Otoom ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและโครงการ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ iw@yu.edu.jo หรือหมายเลขโทรศัพท์ +962790143171 (Whatsapp)

เอกสารแนบ: Click..

ข้อมูล : นัศรูน เปาะมะ
ภัสศรี ศิริประภา
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
6 กุมภาพันธ์ 2567