Loading color scheme

ขอเชิญนักเรียนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดเว็บเพจ ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ (SEAMEO SEPS)

misac poster 8 3 2567

          ขอเชิญชวนนักเรียนมัธยมต้นเข้าร่วมประกวดเว็บเพจ ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ (SEAMEO SEPS) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมพัฒนากำลังคนสเตมเพื่ออนาคต (The International Association for the Future STEM Workforce: IAFSW) และ Microbiology in Schools Advisory Committee (MiSAC) แห่งสหราชอาณาจักร จัดการประกวดแข่งขันการออกแบบเว็บเพจในหัวข้อ “โรคเขตร้อนที่ถูกละเลยและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Neglected Tropical Diseases and Climate Change)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพของประชากรทั่วโลก ทั้งนี้ ได้เปิดรับสมัครผลงานนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (เกรด 7-9) จากประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three) โดยผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://ntds.iafsw.org/ และจัดส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2567

ข้อมูล : กนกวรรณ แกว่นถิ่นภู
กุสุมา นวพันธุ์พิมล
กลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค
รายงานโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศต่างประเทศ

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
8 มีนาคม 2567