Loading color scheme

โครงการเครือข่ายห้องเรียนมูลนิธิเอเชีย - ยุโรป ครั้งที่ 17 (ASEFClassNet17)

ASEFWebsite OpenCall Image 2048x1152 1 4 2567

          มูลนิธิเอเชีย - ยุโรป (Asia - Europe Foundation: ASEF) เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเครือข่ายห้องเรียนมูลนิธิเอเชีย - ยุโรป ครั้งที่ 17 ประจำปี ค.ศ. 2024 ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Peer - to - Peer ในกลุ่มผู้บริหารและครูจากโรงเรียนในระดับมัธยมและอาชีวศึกษาจากภูมิภาคเอเชียและยุโรป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

          หัวข้อหลักคือ "การเรียนรู้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ และการเรียนรู้ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)” (Learning about AI and Learning with AI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และขีดความสามารถในยุคการปรับเปลี่ยนการศึกษาสู่ดิจิทัลให้กับโรงเรียนมัธยมและอาชีวศึกษาจากภูมิภาคเอเชียและยุโรป ส่งเสริมการหารือ แลกะเปลี่ยน และการสร้างเครือข่ายของครูในการนำปัญญาประดิษฐ์ไปใช้ในการพัฒนาแหล่งการเรียนการสอน

โครงการจะถูกจัดขึ้นในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ระหว่างเดือนเมษายน - ธันวาคม 2567 และแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ

ช่วงที่ 1. Virtual Training & Capacity Building (เมษายน – กรกฎาคม 2567)
โดยเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองและผ่านระบบออนไลน์ ผ่าน 2 รูปแบบ ได้แก่

- Self Learning- การเรียนรู้ด้วยตนเอง (24 เมษายน – 29 พฤษภาคม 2567 ระยะเวลา 6 สัปดาห์)
เป็นการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

- Team Learning -การเรียนรู้แบบกลุ่ม (5 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2567 ระยะเวลา 7 สัปดาห์)
เพื่อแลกเปลี่ยนไอเดียในหัวข้อต่างๆ จากการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อนำไปออกแบบการสอนโดยใช้นวัตกรรม (Innovative Teaching Practice) และนำไปเก็บไว้เป็นคลังความรู้ Open Education Resources

ช่วงที่ 2. Hybrid Implementation Stage (สิงหาคม – พฤศจิกายน 2567)

- Action Learning- (31 กรกฎาคม – 16 ตุลาคม 2567 ระยะเวลา 12 สัปดาห์)
เป็นการนำแนวทางการเรียนการสอนที่ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ออกแบบ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

- Conference- การประชุมแบบ On-Site (พฤศจิกายน)
ระยะเวลา 4-5 วัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างทีมและพัฒนานวัตกรรมการสอน โดยผู้ผ่านโครงการในช่วงที่ 1 จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมในช่วงที่ 2

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ มีดังนี้
- เป็นครูในระดับมัธยมศึกษาหรืออาชีวศึกษา
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://asef.org/wp-content/uploads/2024/02/240229_ASEFClassNet17_School_Collab_Programme.pdf

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทาง https://asef.org/news/asefclassnet17_virtual_open-call/ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2567

ข้อมูล : พงศกร รุทระวณิช
ปานเทพ ลาภเกษร
กลุ่มความร่วมมือพหุภาคี
รายงานโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1 เมษายน 2566