Loading color scheme

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายนานาชาติขององค์การยูเนสโก “UNESCO Youth Eyes on the Silk Roads” ครั้งที่ 6

UNESCO Youth Eyes 9 7 2567

          สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 14 - 25 ปี เข้าร่วมกิจกรรมขององค์การยูเนสโก ภายใต้โครงการเส้นทางสายไหมของยูเนสโก (UNESCO Silk Roads Programme) เพื่อส่งผลงานภาพถ่าย ในหัวข้อ “Life Celebrations” โดยการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ “UNESCO Youth Eyes on the Silk Roads” เป็นการส่งเสริมการใช้ภาพถ่ายเพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม การสร้างความเข้าใจร่วมกัน และการส่งเสริมสันติภาพในหมู่ประชากรที่เชื่อมโยงกันในเส้นทางสายไหม

          หัวข้อการประกวดครั้งนี้ คือ “การเฉลิมฉลองของชีวิต” (Life Celebrations) ซึ่งเป็นการแสดงถึง การรวมกลุ่มทางสังคม ประเพณี พิธี และงานเทศกาลต่าง ๆ ในทุกช่วงชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่บนเส้นทางสายไหม เช่น พิธีที่เกี่ยวข้องกับการเกิดและการตั้งชื่อ พิธีงานหมั้นและพิธีงานแต่งงาน เทศกาลการเปลี่ยนผ่านของฤดูกาล การเฉลิมฉลองทางศาสนา พิธีงานศพ เป็นต้น ผู้เข้าประกวดแบ่งเป็นสองกลุ่มอายุ ได้แก่ กลุ่มอายุระหว่าง 14 -17 ปี และกลุ่มอายุระหว่าง 18 - 25 ปี โดยผู้ชนะการประกวดสามอันดับแรกในแต่ละกลุ่มอายุจะได้รับรางวัลเป็นกล้องมืออาชีพ กล้องกึ่งมืออาชีพ และกล้องดิจิทัลรุ่นมาตรฐาน ตามลำดับ

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดการสมัครเข้าประกวดเพิ่มเติมได้ที่ https://unescosilkroadphotocontest.org/ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

ข้อมูล: อัจจิมา กวีญาณ
จิตรลดา จันทร์แหยม
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การยูเนสโก
รายงานโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
9 กรกฎาคม 2567