Loading color scheme

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สมัครรับทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐบาลโมร็อกโก ประจำปี ค.ศ. 2022 - 2023

morocco 17 6 2565

การดำเนินการสำหรับผู้มีรายชื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้สมัครรับทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐบาลโมร็อกโก ประจำปี ค.ศ. 2022 – 2023

          ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องนำเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดพร้อมฉบับแปลที่รับรองคำแปลเรียบร้อยแล้ว นำส่งให้สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อกโกประจำประเทศไทยตรวจสอบและประทับตรารับรองในขั้นตอนสุดท้าย แล้วจึงนำส่งเอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF รวบรวมให้เป็น 1 ไฟล์ต่อ 1 ผู้สมัคร โดยเรียงลำดับเอกสารตามข้อ 1 – 9 ตามประกาศรับสมัคร ตั้งชื่อไฟล์ภาษาอังกฤษเป็นชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร แล้วนำส่งไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ bilateral.bic@sueksa.go.th ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 (ภายในเวลาราชการ) เพื่อจัดส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป กรณี ผู้สมัครจัดส่งเอกสารไม่ครบถ้วนและไม่สมบูรณ์ตามที่กำหนด ฝ่ายโมร็อกโกอาจอาจไม่รับพิจารณาและปฏิเสธการให้ทุน ทั้งนี้ การอนุมัติทุนฯ  เป็นอำนาจของรัฐบาลราชอาณาจักรโมร็อกโกรวมถึงมหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครเลือกไปศึกษาต่อเป็นผู้พิจารณาในขั้นตอนสุดท้าย

ข้อมูล : พิชญสุดา พลเสน
จิตรลดา จันทร์แหยม
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
17 มิถุนายน 2565