Loading color scheme

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมปิโตรเลียมของมหาวิทยาลัยคูเวต ปีการศึกษา 2022/2023

MOE logo BG

ประกาศผลผ่านสัมภาษณ์ 22 7 2565

ข้อมูล : พิชญสุดา พลเสน
จิตรลดา จันทร์แหยม
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
21 กรกฎาคม 2565